Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №802/11.06.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ VІІІ-99 в кв.47 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VІІІ-99 по следния начин – свързано застрояване с УПИ VІІ-100, свързано застрояване с УПИ ІХ-98 и надстрояване с един етаж на съществуващата двуетажна жилищна сграда в УПИ VІІІ-99, както е показано в графичната част със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм. Показано е и съотфетното свързано застрояване за съседните имоти. Устройствената зона е жилищна с малка плътност и височина на застрояване.

     Промените са отразени със кафяв цвят в идейното предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство Драгиново и Община Велинград.

АБ

23.06.2021 г.

Коментарите са изключени!