Сесия 2021-06-28

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи със 289 928 лева от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 195
 3. Проект на Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2021г. Докл.:Ил.Гешева РЕШЕНИЕ № 196
 4. Допълване на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019г.- 2023г. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ № 197
 5. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ № 198
 6. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода от 01.11.2020г. до 30.04.2021г. и решенията, които към 31.10.2020г. са били в процедура по изпълнение. Докл.:Р.Гарданска-Пухалева РЕШЕНИЕ № 199
 7. Утвърждаване на месечната наемна цена и конкурсните условия, определени с доклад №92-00/650/10.03.2021г. на комисия, назначена със Заповед №350/10.03.2021г. Докл.:И.Ардалиев РЕШЕНИЕ № 200
 8. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Хатидже Юсеин Мехмед в землището на с.Пашови, Община Велинград. Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ № 201
 9. Даване на съгласие за прекратяване на Разрешително за водовземане от минерална вода № 0031/31.08.2016 год., КЕИ № 7 „Сярна баня”, на „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД, за обект: „Туристическа база”, в местността „Санаториума“. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 202
 10. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностностен воден обект-публична общинска собственост, изкуствено водно тяло езера „Клептуза” за водоснабдяване на обект: „ПРОИЗВОДСТВЕН СКЛАДОВ ОБЕКТ”, «ЕНЕРДЖИТРАНС 2013» ЕООД.    Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 203
 11. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от  минерална вода Сондаж №4 „Власа” на Васил М.Неделчев за обект „Външен басейн”, находящ се в ПИ с идентификатор 10450.141.60 по КККР на гр.Велинград. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 204
 12. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, на „САРАЙ 85” ЕООД за обект: «ХОТЕЛ», находящ се в УПИ I-1329 „Туристически дом и ресторант”, кв.45, по регулационния план на с. Драгиново, община Велинград. Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 205
 13. Преиздаване на Разрешително за водовземане от минерална вода  на „МАКСИ I” АД,  от Сондаж № 4 „Власа”, като същото се преиздаде на „ММ ХОТЕЛС“ АД,  ЕИК 206382594, със седалище и адрес на управление: с. Поленица, ул. „Бански път” № 2, община Сандански, област Благоевград.            Докл.:Г.Владимирова РЕШЕНИЕ № 206
 14. Разрешение    за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 41136.25.3., местност „Черешата” по КК на с.Кръстава. Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ № 207
 15. По Програмата за работа на ОбС:

15.1.Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2021г.,    относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт  и асфалтиране на общинските пътища и улици

15.2.Отчет за състоянието на спортните клубове във Велинград.

15.3.Актуален списък и състояние на ТД.

15.4.Декларация за 2019г. и 2020г. на „Спорт Бееви“ АД гр.Велинград.

15.5.Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Пазарджик“ АД гр.Пазарджик за 2020г.

15.6.Годишен доклад за дейността на „Паркинги и гаражи“ ООД за 2020г.

 1. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1443-общински в кв.29 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.БошнакРЕШЕНИЕ № 208
 2. Приемане на Бизнес план за нов регулаторен период 2022г.-2026г. на ВиК оператора „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. Докл.:ВрИД Управител „ВКТВ”РЕШЕНИЕ № 209
 3. Даване съгласие за сключване на спогодба между „МБАЛ-Велинград” ЕООД и Виолета Ст.Ценова от гр.Пазарджик.Докл.:ВрИД Управител „МБАЛ”РЕШЕНИЕ № 210
 4. Избор на местоположение на БЪЛГАСКИ ТРИБАГРЕНИК –  НАЦИОНАЛЕН ФЛАГ на РБ като символ при ВХОДА на гр.ВЕЛИНГРАД (флаг с размери 7м х12м  и височина на пилона H=20м),  ПОДОБАВАЩА СИМВОЛИКА НА SPA-СТОЛИЦАТА НА БАЛКАНИТЕ. Докл.:арх.Т.Енев РЕШЕНИЕ № 211

20.    Произнасяне по поискано становище в 7-дневен срок, свързано със съобщаване на констативен акт № 3 на комисия по чл. 196, ал. 2 от ЗУТ на община Поморие,  съобщен с писмо изх. № 08-06-2 от 09.06.2021 г., наш вх. № 08-00/75 от 09.06.2021 г., по образувано производство по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ (премахване на строеж), съобщено с писмо изх. № 08-06-1 от 26.05.2021 г., наш вх. № 08-00/62 от 28.05.2021 г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 212

21.Сключване на спогодба между „МБАЛ-Велинград” ЕООД и „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС” ЕООД. Докл.:ВрИД Управител „МБАЛ” РЕШЕНИЕ № 213

Коментарите са изключени!