РЕШЕНИЕ № 195 /24.06.2021г.

Относно:  Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи със 289 928 лева от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2021г в частта и за капиталови разходи със 289 928 лева от продажба на общински земи и имоти.

2. Разпределя средствата в размер на 289 928 лева от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи за 2021г. както следва:

2.1 – 36 000лв. за подмяна на съоръжения в детски площадки в четири парка на гр. Велинград;

2.2 – 1 848лв. за изграждане на противопожарна щендерна стена и поставяне врата в ДГ „Кокиче” в с. Грашево;

2.3 – 52 800 лв. за проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР и НСН на укрепителна стена на ул. „Първи Май” в с. Света Петка;

2.4 – 34 800 лв. за проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР и НСН на укрепителна стена на ул. „Христо Ботев” в с. Мечо корито;

2.5 – 30 000 лв. за закупуване ел. кабел за захранване кв. Пърчица в с. Грашево;

2.6 – 60 000 лв. за ремонт на ул. „Цвятко Велев”, гр. Велинград;

2.7 – 60 000 лв. за ремонт на ул. „Драва”, гр. Велинград;

2.8 –14 480 лв. Подмяна на канализационна мрежа от кръстовището на ул.”Боянов дол” с ул.”Луковица” до кръстовището на ул.”Луковица” с ул.” Бяла вода” и заустване в РШ на колектор по ул.”Патриарх Евтимий”.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №2 от дневния ред, по вх.№431/14.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!