РЕШЕНИЕ № 196 /24.06.2021г.

Относно:  Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2021г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и чл.18, aл1, ал.2, т.1, т.2, т.4, т.7, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Програма за провеждане на Велинградските празници на културата-2021г.

            Приложение: Програма.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №3 от дневния ред, по вх.№428/14.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!