РЕШЕНИЕ № 197/24.06.2021г.

            

Относно:  Допълване на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019г.- 2023г.

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 65 от ЗЗД и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Актуализира и допълва Стратегия за управление на общинската собственост на Община Велинград за мандат 2019г.-2023г., както следва:

В РАЗДЕЛ ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ, КОИТО СЛЕДВА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

  1. 1.      Основни цели на стратегията се допълва нова т.1.7. с текст:

„Намаляване на общинския дълг чрез „даване вместо изпълнение на парично задължение”.

В РАЗДЕЛ ІІІ. СЪЩНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО, ПРИДОБИВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

т. 4. Разпореждане с общинска недвижима собственост

След текста:

  • „учредяване на ограничени вещни права”

се добавя текста:

  • „даване вместо изпълнение на парично задължение”

т. 5. Способи за разпореждане с имоти-частна общинска собственост.

се добавя абзац последен:

„Общински съвет Велинград може да се разпорежда с имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за удовлетворяване на имуществените нужди на общината, като използва способа даване вместо изпълнение на парично задължение, само в случаите на погасяване на свой  паричен дълг, установен с изпълнителен титул.”

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №4 от дневния ред, по вх.№422/11.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!