РЕШЕНИЕ № 198/24.06.2021г.

Относно:  Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и  след проведеното гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2021г. в раздели и части, както следва:

В раздел ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

  1. 1.      Приоритети

В т.3.3. Ефективност в управлението и разпореждането с общинско имущество с цел увеличаване на собствените приходи на общината.

След думата „общината” се добавя текста: „и намаляване на просрочията в задълженията по бюджета на община Велинград.”

Създава се нов раздел IХ „Разпореждане с имоти –частна общинска собственост чрез даване вместо изпълнение на парично задължение само за намаляване на паричен дълг на общината, установен с изпълнителен титул”.

 

Раздел ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ става Раздел Х

Раздел Х „Заключение” става Раздел ХI

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №5 от дневния ред, по вх.№421/11.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!