РЕШЕНИЕ № 199/24.06.2021г.

Относно:  Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода от 01.11.2020г. до 30.04.2021г. и решенията, които към 31.10.2020г. са били в процедура по изпълнение.

            На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Приема Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода от 01.11.2020г. до 30.04.2021г. и решенията, които към 31.10.2020г. са били в процедура по изпълнение.

            Приложение: Отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №6 от дневния ред, по вх.№418/11.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.11.2020г. до 30.04.2021г.

 

 

РЕШЕНИЕ № и ДАТА

ОТНОСНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕЗУЛТАТ

294/12.11.2020 г.

Искане за отпускане на дългосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл.4, т.6 и т.9 от ЗОД, чл.103, ал.1 от ЗПФ в размер на 2 900 000лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година, който да послужи, първо за финансиране на касовия разрив по общинския бюджет за 2020г., вследствие на затрудненото финансово положение на Община Велинград, допълнително влошено от кризата, свързана с превенция разпространението на Ковид-19, и второ, за осигуряване на изплащането на остатъчната главница по предоставения през 2017г. временен безлихвен заем за сметка на централния бюджет по реда на чл.130ж от ЗПФ. Тодор Масларов

Изпълнено.

295/12.11.2020 г. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Инж. П. Кондев

Изпълнено.

296/12.11.2020 г. Одобряване на сключен договор за наем между „Медицински център Велинград 2017“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за помещенията, находящи се на първи редовен етаж от четириетажна масивна сграда, включена в капитала на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.    д-р Иван Динев

 

 

Изпълнено.

297/12.11.2020 г. Одобряване на сключен договор за наем между „МБАЛ-Велинград“ ЕООД и „Медицински център 2017“ ЕООД за отдаване под наем на Рентгенова уредба за компютърни томографии.     д-р Жеко Чешмеджиев

 

Изпълено.

298/12.11.2020 г. Даване съгласие за изграждане на четириетажна пристройка за асансьорна клетка, обособяване на инфекциозно отделение и извършване на ремонтни дейности в „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.    д-р Жеко Чешмеджиев

 

Изпълнено.

299/12.11.2020 г. Одобряване съществуването на маломерна паралелка в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Велинград за учебната 2020/2021г. М. Зинкова-Шенкова Изпълнено.

300/12.11.2020 г.

Даване на съгласие за промяна характера на собствеността от  ПОС в ЧОС на имот с начин на трайно ползване изоставена орна земя в м.“Благовото“. Г. Христозов Изпълнено. Изготвен е акт за общинска собственост.
301/12.11.2020 г. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2020г. М. Белухова Изпълнено.
302/12.11.2020 г. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ №ІХ-1414 в кв.14 по плана на с.Драгиново на собствениците на жилищна сграда построена върху нея и определяне пазарна цена на имота.  М. Белухова Изпълнено. Сключен е договор № 181/01.02.2021 г.
303/12.11.2020 г. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот и определяне на пазарна цена за продажбата на общинския имот /кв.Каменица, ул.“Даскал Г.Чолаков“/.  М. Белухова Изпълнено. Сключен е договор № 710/07.06.2021 г.
304/12.11.2020 г. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ върху имот ПОС – сграда за  детско заведение  за срок от пет години.  Иво Ардалиев Изпълнено.
305/12.11.2020 г. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №15, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград /Кооперативен пазар/ и откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг. Иво Ардалиев

Изпълнено, но не е проведен търг, поради липсата на кандидати.

306/12.11.2020 г. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно №3 с площ 40кв.м., находящо се в кв.156 по плана на гр.Велинград /парк пред централен минерален плаж/. Иво Ардалиев Изпълнено.
307/12.11.2020 г. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен търг за 4 броя петна на ул.”Мариница” в с.Драгиново. Иво Ардалиев Изпълнено.
308/12.11.2020 г. Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временен преместваем обект – навес – кът за пушачи – кафе „Колчаговото“.  Иво Ардалиев Изпълнено.
309/12.11.2020 г. Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временен преместваем обект – навес – кът за пушачи – сладкарница „Бонбона“. Иво Ардалиев Изпълнено.
310/12.11.2020 г. Учредяване безвъзмездно право на управление за срок от 5г.в полза на „Център за подкрепа за личностно развитие-обединен детски комплекс“ и СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ върху имоти публична общинска собственост. Иво Ардалиев Изпълнено.
311/12.11.2020 г. Изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода Сондаж №13, находище „Драгиново“ ва „АМОС-СПОРТ“ ЕАД за обект „Хотелски комплекс с басейн“, находящ се в кв.68 по плана на с.Драгиново. Инж. Г. Владимирова

 

Изпълнено.

312/12.11.2020 г. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №3 „Мизинка“ на „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ“ ЕООД за обект „Къмпинг-туристическа база със СПА център с басейни“. Инж. Г. Владимирова

 

 

Изпълнено.

313/12.11.2020 г. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода водоизточник Сондаж №4 „Власа“ на „ИЛВЕС“ ЕООД за обект „Къща за гости“. Инж. Г. Владимирова

 

Изпълнено.

314/12.11.2020 г. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водовземно съоръжение Сондаж №3 „Мизинка“ на Община Велинград за обект ДГ „Детски рай“.  Инж. Г. Владимирова

 

Изпълнено.

315/12.11.2020 г. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот – общински в кв.6 по плана на с.Драгиново. А. Бошнак

Изпълнено.

316/12.11.2020 г. Одобряване на ПУП – Проект за частично изменение на плана за регулация на улица по плана на с.Грашево, кв.Мече Корито. А. Бошнак

Изпълнено.

317/12.11.2020 г. Одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на улица между кв.9,12 и 18 по плана на с.Грашево. А. Бошнак

Изпълнено.

318/12.11.2020 г. Одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на ул.“Васил Сотиров“ по плана на с.Грашево. А. Бошнак

Изпълнено.

319/12.11.2020 г. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот – общински в кв.51 по плана на с.Драгиново. А. Бошнак

Изпълнено.

320/12.11.2020 г. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот – общински в кв.71 по плана на с.Драгиново. А. Бошнак

Изпълнено.

321/12.11.2020 г. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на плана за регулация, засягащ част от кв.197 по плана на гр.Велинград. Д. Кондева

В процес на изпълнение.

322/12.11.2020 г. Разрешение за изработване на ПУП-схема за трасе на обект: водопровод за минерална вода – отклонение от съществуващ общински водопровод „Власа“, пресичащ ул.“Евлоги Георгиев“ до м.Вельовица. Инж. Яна Савова

Изпълнено.

323/12.11.2020 г. ПУП-ЧИ на плана за регулация  на УПИ І-4793,4795 „За хотелски комплекс, търговия и услуги и на част от улица в кв.660 по плана на гр.Велинград. Инж. Я. Чолаков

В процес на изпълнение.

324/12.11.2020 г. Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от т.А -сондаж №4 „Власа“ в УПИ І „За опр.зона на минерална вода“ в кв.229 до т.Б в УПИ ХІ-8839, кв.117 по кадастралната карта на гр.Велинград. Инж. Я. Чолаков

Изпълнено.

325/12.11.2020 г. Одобряване на ПУП – парцеларен план за обект външно електрозахранване на ПИ 10450.94.32 от ТП 69 в ПИ 10450.93.94 в м.Могилица от КК на гр.Велинград. Инж. Я. Чолаков

Изпълнено.

326/12.11.2020 г. Одобряване на проект за парцеларен план на трасе за външно електрозахранване на ПИ 10450.9.158 от ТП „Шулев” в ПИ 10450.502.2613 от КККР на гр.Велинград. Инж. Я. Чолаков

Изпълнено.

327/12.11.2020 г. Разрешение за изработване на транспортно-комуникационна схема за транспортен достъп извън границите на урбанизираните територии, засягаща местностите „Джестов въбел”, „Голяма мътница” и „Стража” в землище Велинград. Инж. Я. Чолаков

В процес на изпълнение.Чака становище от РИОСВ.

328/12.11.2020 г. ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ ХХ „За училище” в кв.8 по регулационния план на с.Кръстава. Инж. Яна Савова

Изпълнено.

329/12.11.2020 г. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект общински път – ж.п.гара Цветино-Магерови колиби, Община Велинград. А. Бошнак

Изпълнено.

330/12.11.2020 г. Одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, който съдържа: ПУП-Парцеларен план на подземна кабелна захранваща линия НН 1кV и инвестиционен проект по КККР на  с.Юндола, Община Велинград. Инж. Яна Савова

Приключено.

331/12.11.2020 г. Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временен преместваем обект – сгъваема тента. Иво Ардалиев

Изпълнено.

332/12.11.2020 г. Сключване на споразумение, относно заплащането на отчетена, но незаплатена дейност през 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г., установени по реда на §1, ал.4 от ПЗР на ЗБНЗОК 2020г., между „МБАЛ-Велинград” ЕООД и НЗОК. Д-р Жеко Чешмеджиев

 

 

Изпълнено.

333/16.12.2020 г. Приемане Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2021г. Председател на Общински съвет – Велинград

Изпълнено.

334/16.12.2020 г. Приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2021г. Спас Шулев

Изпълнено.

335/16.12.2020г. Приемане Тарифа на Общински съвет – Велинград за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Община Велинград за ползване и управление за срок от 25 години. Ал. Керина

Изпълнено.

336/16.12.2020г. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Ал. Керина

Изпълнено.

337/16.12.2020г. Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства чрез Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост по Наредба №4/08.07.2019г., издадена от Министъра на младежта и спорта по проект „Сграда на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Физкултурен салон ІІ-ри етап“ с.Биркова. Инж. Д. Кафеджиева

Изпълнено.

338/16.12.2020г. Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства чрез Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост по Наредба №4/08.07.2019г., издадена от Министъра на младежта и спорта по проект „Физкултурен салон към ОУ „В.Левски“ с.Кръстава. Инж. Д. Кафеджиева

Изпълнено.

339/16.12.2020г. Намаляване числеността на отдел „ХСД” и увеличаване числеността на отдел „ОСЗ”. Тодор Янков Изпълнено.
340/16.12.2020г. Отчет по изпълнение на общинския план за младежта за 2020г. М. Зинкова – Шенкова Изпълнено.
341/16.12.2020г. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2021г. М. Зинкова – Шенкова Изпълнено.
342/16.12.2020г. Отчет по Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2020г. М. Зинкова – Шенкова Изпълнено.
343/16.12.2020г. Приемане на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2021г. М. Зинкова – Шенкова Изпълнено.
344/16.12.2020г. Даване на съгласие за подаване на искане от Община Велинград до  УО на ОПРЧР за сключване на допълнително споразумение по проект „Патронажна грижа в Община Велинград”. Н. Видаркинска

Изпълнено.

345/16.12.2020г. Упълномощаване Кмета на Община Велинград за провеждане на процедура по чл.81 от Закона за горите – промяна предназначението на земеделски земи, които са придобили характеристиките на гора, в гора. Ал. Бошнаков

В процес на изпълнение.

346/16.12.2020г. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.05.2020г. до 31.10.2020г. и решенията, които към 30.04.2020г. са били в процедура по изпълнение. Р. Гарданска – Пухалева

Изпълнено.

347/16.12.2020г. Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Велинград по Процедурата. Г. Божанова

Изпълнено.

348/16.12.2020 г. Приемане на решение за издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони сключен между СНЦ „МИГ-Белово,Септември,Велинград” и управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Н. Видаркинска

Изпълнено.

349/16.12.2020 г. Приемане на Спортен календар за 2021г. Д. Лилова – Манушова

Изпълнено.

350/16.12.2020 г. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на земи от ОПФ в землище Велинград и землищата на територията на Община Велинград за срок до 10г.  и определяне на начална тръжна цена. Н. Келчева Изпълнено.
351/16.12.2020 г. Учредяване възмездно право на ползване на срок до 10 години за разполагане на постоянен пчелин върху поземлен имот в м.”Стража”. Н. Келчева Изпълнено.
352/16.12.2020 г. Учредяване на възмездно право на прокарване и право на преминаване на нова подземна кабелна линия в м.”Благовото” в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД Г. Христозов Изпълнено.
353/16.12.2020 г. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на помещение  находящо се на първи етаж на  бивш „Стройком” за срок до 10г. Иво Ардалиев Изпълнено.
354/16.12.2020 г. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020г. Иво Ардалиев Изпълнено.
355/16.12.2020 г. Продажба чрез публично оповестен търг на поземлен имот в кв.19 по плана на с.Грашево и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот М. Белухова Изпълнено. Сключен е договор №357/06.04.2021 г.
356/16.12.2020 г. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници Мехмед Мустафов Алиев Джамбазов в землището на с.Кръстава. М. Белухова Изпълнено.
357/16.12.2020 г. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници Ахмед Махмудов Керов в землището на с.Драгиново. М. Белухова Изпълнено.
358/16.12.2020 г. Даване съгласие за разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ и ХІV в кв.8 по плана на с.Цветино. А. Бошнак

Изпълнено.

359/16.12.2020 г. Възобновяване на производството по издаване на Решение №133/30.05.2019г. на ОбС – Велинград, относно ПИ 1340 и ПИ 944, кв.65а по плана на с.Драгиново. А. Бошнак

Изпълнено.

360/16.12.2020 г. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1430-общински в кв.69 по плана на с.Драгиново. А. Бошнак

Изпълнено.

361/16.12.2020 г. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.86.161 и ПИ 10450.86.173, м.“Бочва“ по КК на гр.Велинград Инж. Яна Савова

В процес на изпълнение.

362/16.12.2020 г. Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе на нов водопровод за минерална вода, започващ от Сондаж №3 „Мизинка“ и достигащ до съществуващ водопровод за минерална вода на възложителя „Александър и синове“ ЕООД Инж. Яна Савова

Приключено.

363/16.12.2020 г. Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе и парцеларен план на нов водопровод за минерална вода от сондаж №8КГ „Топилата“ от възложителя „Строителна къща Диамант“ ООД. Д. Кондева

Приключено.

364/16.12.2020 г. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.353 по плана на гр.Велинград. Д. Кондева

Приключено.

365/16.12.2020 г. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.107 по плана на гр.Велинград. Д. Кондева

Има жалби.

366/16.12.2020 г. Разрешение за изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.50 по плана на с.Драгиново. А. Бошнак

Изпълнено.

367/16.12.2020 г. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Инж. П. Кондев

Изпълнено.

368/29.12.2020 г. Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. К. Йовчева

Изпълнено.

369/29.12.2020 г. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Инж. П. Кондев

Изпълнено.

1/28.01.2021 г. Отчет за дейността на Общински съвет-Велинград за периода 01.07.2020г.-31.12.2020г.вкл. Председател на Общински съвет – Велинград

Изпълнено.

2/28.01.2021 г. Приемане Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Велинград. Ал. Керина Изпълнено.
3/28.01.2021 г. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Ал. Керина Изпълнено.
4/28.01.2021 г.
 1. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху второ авансово плащане по договор за Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски“ в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград”.
В. Атанасов

Изпълнено.

5/28.01.2021 г.
 1. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски“ в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, община Велинград”.
 
В. Атанасов

Изпълнено.

6/28.01.2021 г.
 1. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по Договор за Проект „Изграждане на спортна площадка в СУ “Св.св. Кирил и Методий, гр. Велинград”.
В. Атанасов

Изпълнено.

7/28.01.2021 г.
 1. Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор за Проект „Изграждане на спортна площадка в СУ “Св. св. Кирил и Методий , гр. Велинград”.
В. Атанасов

Изпълнено.

8/28.01.2021 г.
 1. Одобрение на два броя петна за поставяне на нови рекламно-информационни елементи-билбордове.
Н. Мерджанова

Изпълнено. Договора влиза в сила от 01.08.2021 г.

9/28.01.2021 г. Приемане като актив в баланса на Общината, извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2020г., описани в констативен протокол, представен от комисия, назначена със заповед №47/08.01.21г. на Кмета на Община Велинград Инж. П. Кондев

Изпълнено.

10/28.01.2021 г.
 1. Даване на съгласие за изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „Столарски и синове” ЕООД за обект: „Производствена база хале №6-топло и студозахранване за технически нужди”.
Инж. Г. Владимирова

 

 

Изпълнено.

11/28.01.2021 г.
 1. Кандидатстване на Община Велинград пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.” с проектно предложение с наименование „Патронажна грижа+ в Община Велинград”.
 
Н. Видаркинска

Изпълнено.

12/28.01.2021 г. Създаване на нова средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на общинско ниво за дванадесет месеца за 81бр. потребители с доставчик на услугата Община Велинград, финансирана с безвъзмездна финансова помощ от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. с наименование на услугата „Патронажна грижа + в Община Велинград”. Н. Видаркинска

Изпълнено.

13/28.01.2021 г.
 1. Одобряване на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерки заложени в Общинската програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016г.-2020г.
Р. Гарданска – Пухалева

Изпълнено.

14/28.01.2021 г. Одобряване на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Велинград 2019-2023г. Р. Гарданска – Пухалева

Изпълнено.

15/28.01.2021 г.
 1. Мониторингов доклад за 2020. По Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите /2018-2020г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020г.
М. Зинкова – Шенкова

Изпълнено.

16/28.01.2021 г. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно-делегирана дейност, считано от 01.01.2021г.  М. Зинкова – Шенкова

Изпълнено.

17/28.01.2021 г.
 1. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2021г.
Иво Ардалиев Изпълнено.
18/28.01.2021 г.
 1. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ на десет броя петна за поставяне на преместваеми обекти за търговия – павилиони в парка до читалище „Отец Паисий”.
Иво Ардалиев Изпълнено.
19/28.01.2021 г.
 1. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект – маси и столове и навес пред собствен търговски обект в с.Света Петка.
 
Иво Ардалиев Изпълнено.
20/28.01.2021 г.
 1. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ на четиридесет и два броя петна за поставяне на маси за продажба на мартеници.
Иво Ардалиев Изпълнено.
21/28.01.2021 г.
 1. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на петно с площ 42кв.м., изцяло попадащо в УПИ ХІ-6496 „За парк” в кв.172 по плана на гр.Велинград.
Иво Ардалиев В процедура по изпълнение.
22/28.01.2021 г. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение от 78кв.м. в имот с идентификатор 10450.502.1638.2.  Иво Ардалиев Изпълнено.
23/28.01.2021 г.
 1. Удължаване ползването на общински имот, предмет на Договор №49/27.01.2011г. между Община Велинград и ЕТ „Радеил – Деян Димов”  от същия наемател до провеждане на нова процедура за отдаването му под наем.
 
Иво Ардалиев

Изпълнено.

24/28.01.2021 г. Продажба на два броя поземлени имоти, находящи се съответно в УПИ ХІ-ИВС и УПИ Х-ИВС, кв.43 по плана на с.Юндола и определяне на пазарна цена за продажба. Иво Ардалиев

В процедура по изпълнение.

25/28.01.2021 г. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект – обществена тоалетна кв.Каменица.  Иво Ардалиев

Изпълнено.

26/28.01.2021 г.
 1. Даване съгласие за прекратяване на съсобственост върху поземлен имот целият с площ от 4702кв.м., във връзка с предварително съгласие и влязла в сила Заповед №1084/07.07.20г. на Кмета на Община Велинград в кв.141 по плана на гр.Велинград.
Ал. Керина

В процедура по изпълнение.

27/28.01.2021 г.
 1. Подпомагане на бизнеса и гражданите в усложнената обстановка около COVID -19, чрез освобождаване временно от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, които имат сключени договори за наем с Община Велинград, както и ползватели на общински терени за извършване търговия на открито, които са ограничили или преустановили дейността си в епидемична обстановка.
Ал. Керина Изпълнено.
28/28.01.2021 г.
 1. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.
Н. Келчева Изпълнено.
29/28.01.2021 г. Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2021г. Н. Келчева Изпълнено.
30/28.01.2021 г.      
 1. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІІ-790-„За жилищно строителство” в кв.27 по плана на с.Драгиново.
А. Бошнак

Изпълнено.

31/28.01.2021 г.
 1. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ VІ-532 в кв.53 и улица с о.т.№№38-186-184 по плана на с.Драгиново.
А. Бошнак

Изпълнено.

32/28.01.2021 г.
 1. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1440-общински в кв.72 по плана на с.Драгиново. 
 
А. Бошнак

Изпълнено.

33/28.01.2021 г.
 1. Даване на съгласие за разрешение за изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация /по §8 от ЗУТ/ на УПИ V-202 в кв.9 по плана на с.Драгиново. 
А. Бошнак

Изпълнено.

34/28.01.2021 г. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 65-общински в кв.5 по плана на с.Абланица, кв.Магерово. А. Бошнак

Изпълнено.

35/28.01.2021 г. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот №520001, имот 926 с площ 2000кв.м. на н-ци Таир М.Бакалов в местност „Липовец”. А. Бошнак

Изпълнено.

36/28.01.2021 г. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот №520001, имот 968 с площ 400кв.м. на н-ци Мустафа М.Маджиров в местност „Гадженица”. А. Бошнак

Изпълнено.

37/28.01.2021 г. Разрешаване на ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод на нов довеждащ водопровод Ф150 за връзка на водоем с водопровод за водоснабдяване на квартали 65, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 по плана на с.Драгиново, както и връзка на кв.88 и 65 в земя извън регулация. А. Бошнак

В процес на изпълнение.

38/28.01.2021 г. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1439-общински в кв.70 по плана на с.Драгиново.  А. Бошнак

Изпълнено.

39/28.01.2021 г. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нови имоти 1417-общ., 1418-общ. и 1419-общ. в кв.39 по плана на с.Драгиново. А. Бошнак

Изпълнено.

40/28.01.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.149.8, местност „Голямо блато” по КК на гр.Велинград. М. Тасева

В процес на изпълнение.

41/28.01.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване в местност „Вельовица” по КК на гр.Велинград М. Тасева

Изпълнено.

42/28.01.2021 г. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПР, засягащ част от кв.18 по плана на гр.Велинград. Д. Кондева

В процес на изпълнение.

43/28.01.2021 г. Разрешаване на ПУП-парцеларен план за трасе на обект „Основен ремонт на горски автомобилен път „Симеонови ливади-Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград. Инж. Я. Савова

Изпълнено.

44/28.01.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за имот 10450.149.55, местност „Голямо блато” по КК на гр.Велинград Инж. Я. Савова

В процес на изпълнение.

45/28.01.2021 г.
 1. Даване на съгласие  за   ПУП – частично изменение на ПР ,засягащ част от кв.197  по плана на гр.Велинград.
Инж. Я. Чолаков

В процес на изпълнение.

46/28.01.2021 г.
 1. Одобряване на схема по чл. 56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект  – РИЕ – билборд – постоянна информационна табела.
Н.Мерджанова

Изпълнено.

47/25.02.2021 г. Приемане бюджета на Община Велинград за 2021г. К. Йовчева

Изпълнено.

48/25.02.2021 г. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет на територията на Община Велинград в бюджет 2021г. К. Йовчева Изпълнено.
49/25.02.2021 г. Приемане отчет за общинския дълг на Община Велинград за 2020г. К. Йовчева Изпълнено.
50/25.02.2021 г. Предоставяне финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите по трудови правоотношения на Общинска администрация и дейностите към нея за 2021г., общинско предприятие ОП „СИП и ТИЦ“, социална услуга – „ДСП“. К. Йовчева Изпълнено.
51/25.02.2021 г. Определяне месечни трудови възнаграждения на кмет на община, кметове на кметства и кметски наместници в Община Велинград. К. Йовчева Изпълнено.
52/25.02.2021 г. Поемане на краткосночен общински дълг-кредит от „Фонд на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр.Велинград, местност „Реповица“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Ив. Кафеджиева Изпълнено.
53/25.02.2021 г. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград при спазване на реда, уреден в ЗНА. Ал. Керина Изпълнено.
54/25.02.2021 г. Възобновяване на производството по издаване на Решение №240 от 29.07.2020г. Ал. Керина Изпълнено.
55/25.02.2021 г. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2020г. Ел. Миланова

Изпълнено.

56/25.02.2021 г. Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2021/2022г.  Ел. Миланова

Изпълнено.

57/25.02.2021 г. Отчет на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2020г.  Ел. Миланова

Изпълнено.

58/25.02.2021 г. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за 2020г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.  Цв. Спасова

Изпълнено.

59/25.02.2021 г. Годишна програма за развитие на читалищната дейност -2021г., Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2021г. Ил. Гешева Изпълнено.
60/25.02.2021 г. Проект на Културен календар на Община Велинград за 2021г. с бюджет 140х.лв.  Ил. Гешева Изпълнено.
61/25.02.2021 г. Прекратяване на съсобственост върху самостоятелен обект в сграда, целият с площ 78,81кв.м. чрез продажба частта на общината, а именно -38,18кв.м. и определяне пазарна цена на общинския имот /магазин-Пикадили/ М. Белухова

Производството е прекратено със заповед № 626/12.05.2021 г.

62/25.02.2021 г. Приемане на дарение и сключване на договор за дарение между ЕТ„Авангард-Васил Апостолов-Галина Апостолова” от една страна като дарител и Община Велинград от друга страна като надарен на поземлен имот, целия с площ от 1034кв.м. за второстепенна улица.  М. Белухова Изпълнено. Сключен е договор № 304/19.03.2021 г.
63/25.02.2021 г. Сключване на договор с Мехмед Льотев за предоставяне на 2бр.помещения, находящи се в с.Бозьова, които да се ползват за Кметство в с.Бозьова.  Иво Ардалиев Изпълнено.
64/25.02.2021 г. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения и терен за „валявица”. Иво Ардалиев Изпълнено.
65/25.02.2021 г. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Асан Тиберов в землището на с. Пашови, община Велинград. Н. Келчева Изпълнено.
66/25.02.2021 г. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Фезола Сеферов в землището на с. Драгиново, община Велинград.  Н. Келчева

Изпълнено.

67/25.02.2021 г. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници на Муса Дженев в землището на с. Драгиново, община Велинград.  Н. Келчева

Изпълнено.

68/25.02.2021 г. Разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за трасе на подземен водопровод за водоснабдяване на ПИ 23234.296.194 в м.“Мариница“ по КК на землище с.Драгиново, Община Велинград. А. Бошнак

В процес на изпълнение.

69/25.02.2021 г. Разрешение за изработване на – ПУП схема за трасе и парцеларен план  за присъединяване на водопровод за минерална вода  от т.А -    Сондаж №5 „Сярна баня” и КЕИ №7 в УПИ ХIІІ- „ За озеленяване”, кв. № 2561 /ПИ 10450.501.842/ до т.Б – УПИ ІІ-7090-ИЖС, кв. № 256 /ПИ 10450.501.1954/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград. Д. Кондева

Изпълнено.

70/25.02.2021 г. Разрешение за изработване на – ПУП за промяна предазначението на земеделски земи за ПИ 10450.152.6, местност „Вескьовец” по КК на гр. Велинград, общ. Велинград. Инж. Яна Савова

В процес на изпълнение.

71/25.02.2021 г. Одобряване на ПУП-парцеларен план за ремонт и реконструкция на съществуващ водопровод  от водоем в ПИ 10450.217.69 и шахта в ПИ 10450.217.54 по КК на гр.Велинград до водоем в ПИ 10450.99.71. Д. Кондева

Изпълнено.

72/25.02.2021 г. Разрешение за одобряване на ПУП схема за трасе и парцеларен план на нов водопровод за минерална вода  от т.А – сондаж № 8КГ “Топилата” в УПИ № L-”За хотел, ресторант, търговия, услуги и рехабилитация”, кв. № 3442 /ПИ. 10450.501.2825/ до до т.Б в УПИ. № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”, м.»Голямо блато». По КККР на гр.Велинград. Д. Кондева

В процес на изпълнение.

73/25.02.2021 г. Даване на съгласие за изработване на ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ кв.60 по плана на гр.Велинград.  Д. Кондева

Има жалба.

74/25.02.2021 г. Даване на съгласие за изграждане от „МБАЛ-Велинград” ЕООД на 4-етажна пристройка за външна стълбищна клетка. Инж. Г. Владимирова

 

Изпълнено.

75/25.02.2021 г. Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект „Основен ремонт на горски автомобилен път „Боров дол-Бели брегове”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград. Инж. Я. Савова

Изпълнено.

76/25.02.2021 г. Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на обект „Основен ремонт на горски автомобилен път „Мечкина река-вр.Малка Сюткя”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград. Инж. Я. Савова

Изпълнено.

77/25.02.2021 г. Изменение на приета структура на Общинска администрация – Велинград. Т. Янков

Изпълнено.

78/25.02.2021 г. Даване на съгласие за изработване на ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.142 по плана на гр.Велинград. Д. Кондева

Има жалба.

79/25.02.2021 г. Частично изменение на плана за регулация на улица с ос.т.7а-38-39-55 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград. Инж. А. Палов

Изпълнено.

80/25.02.2021 г. Разрешаване изготвяне на ПУП-Парцеларен план за трасе за външно въздушно кабелно ел.захранване на язовир в местност „Язовир Малка Мътница”. Инж. Янко Чолаков

В процес на изпълнение.

81/08.03.2021 г.
 1. Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД № 489 от 11.06.2019г. с д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД,  до провеждане на конкурс.
Председател на Общински съвет- Велинград

 

Изпълнено.

 

82/19.03.2021 г. Даване на съгласие за осъществяване на сътрудничество между Община Велинград и Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на инвестиционно намерение. Инж. Д. Кафеджиева

Изпълнено.

83/19.03.2021 г. Даване на съгласие за кандидатстване и сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ от средствата, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВИК дружествата, платени чрез „Български ВИК Холдинг” ЕАД до ПУДООС към МОСВ за проект „Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица на гр. Велинград” и приоритетност на обекта за община Велинград. Инж. Д. Кафеджиева

Изпълнено.

84/25.03.2021 г. Увеличаване на общата численост на персонала на Община Велинград за периода от 01.04.2021г. до 31.03.2022г. с единадесет броя щатни длъжности помощен персонал към разкритите като делегирани от държавата дейности социални услуги на територията на Община Велинград. Н. Видаркинска

Изпълнено.

85/25.03.2021 г. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи с 1 167 821лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Инж. П. Кондев

В процес на изпълнение.

86/25.03.2021 г. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2020г. Арх. Т. Енев

Изпълнено.

87/25.03.2021 г. Преместване на два фургона, общинска собственост в кметство Драгиново. Т. Янков

Изпълнено.

88/25.03.2021 г. Приемане на План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021-2027г. В. Атанасов

Изпълнено.

89/25.03.2021 г. Доклад за последваща оценка за изпълнение на Общински план за развитие на Община Велинград за програмен период 2014-2020г. В. Атанасов

Изпълнено.

90/25.03.2021 г. Отмяна на Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и приемане на наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения. Цв. Спасова

Изпълнено.

91/25.03.2021 г. Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2021г. Цв. Спасова

Изпълнено.

92/25.03.2021 г. Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021-2027г. Цв. Спасова

Изпълнено.

93/25.03.2021 г. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград за 2021г.  М. Зинкова – Шенкова

Изпълнено.

94/25.03.2021 г. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. М. Белухова

Изпълнено.

95/25.03.2021 г. Продажба чрез публично оповестен търг на УПИ №ІХ-11, целият с площ от 1 179кв.м., находящ се в кв.8 по плана на с.Абланица, Община Велинград. М. Белухова

В процедура по изпълнение. Насрочен е търг на 22.06.2021 г.

96/25.03.2021 г. Прекратяване на съсобственост върху УПИ№ІV-404,1377 в кв.32 по плана на с.Драгиново целия с площ от 230 кв.м. чрез продажба частта на общината на Юсеин О. Кисим и н-ци на Ягода Мл. Кисимова и определяне пазарна цена на общинския имот. М. Белухова

Изпълнено. Сключен е договор № 608/12.05.2021 г.

97/25.03.2021 г. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ№V, целият с площ от 120 кв.м., кв.42 по плана на с.Драгиново, на Айше М. Бакалова и Мустафа М. Бакалов, собственици на масивна сграда-търговски обект/магазин/, построена върху нея  и  определяне  пазарна цена на имота. М. Белухова

В процедура по изпълнение.

98/25.03.2021 г. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд в землище Велинград за срок до 10 години и определяне на начална тръжна цена. Н. Келчева

В процедура по изпълнение.

99/25.03.2021 г. Определяне на пазарна цена на общински имот – целият с площ от 49кв.м., участващ в разработката за ЧИПР на УПИ ХVІІІ-4572 в кв.656 по плана на гр.Велинград. Г. Христозов Изпълнено.
100/25.03.2021 г. Определяне пазарна цена на 95кв.м. идеални части от имот общинска собственост/улица/ в кв.660 по плана на гр.Велинград, представляваща придаваема част едно към приложения проект за ЧИПР.  Г. Христозов Изпълнено.
101/25.03.2021 г. Утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия, определени с доклад №92-00/649/10.03.21г. на комисия, назначена със Заповед №349/10.03.21г. Иво Ардалиев Изпълнено.
102/25.03.2021 г. Сключване на анекс към Договор №38/17.02.2006г. за отдаване под наем на недвижим имот в кв.353 по плана на гр.Велинград, собственост на н-ци Оскови – за ДГ „Фантазия”. Иво Ардалиев Изпълнено.
103/25.03.2021 г. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект-маси, столове и навес пред собствен търговски обект в с.Света Петка. Иво Ардалиев Изпълнено.
104/25.03.2021 г. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект – маси, столове и навес пред собствен търговски обект в кв.Каменица.  Иво Ардалиев Изпълнено.
105/25.03.2021 г. Даване на съгласие за изграждане съоръжение за черпателен резервоар, помпена станция и подземен водопровод за минерална вода от т.а-КЕИ „К-19”, който се намира в УПИ „За минерален плаж, търговия, услуги и спорт” кв.156, до т.В- УПИ ХІ – „За административна сграда на Община Велинград и парк в кв.141 по плана на гр.Велинград. Инж. Г. Владимирова

 

 

Изпълнено.

106/25.03.2021 г. Разрешаване изготвяне на ПУП-парцеларен план-трасе за външно кабелно захранване 1кv на язовир „Малка Мътница”. Инж. Я. Чолаков

Изпълнено.

107/25.03.2021 г. Одобряване на транспортно-комуникационна схема за транспортен достъп извън границите на урбанизираните територии, засягаща местностите „Джестов въбел”,  „Голяма Мътница” и  „Стража” в землище Велинград. Д. Кондева

Изпълнено.

108/25.03.2021 г. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 130-общински в кв.6 по плана на с.Биркова. А. Бошнак

Изпълнено.

109/25.03.2021 г. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1435-общински в кв.41 по плана на с.Драгиново. А. Бошнак

Изпълнено.

110/25.03.2021 г. Одобряване на ПУП-парцеларен план и схема на трасе на обект:водопровод за минерална вода-отклонение от съществуващ общински водопровод „Власа”, пресичащ ул.”Евлоги Георгиев” до ПИ в м.”Вельовица” в землището на гр.Велинград. Инж. Я. Савова

Изпълнено.

111/25.03.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на гори и земи в м.”Грамадски дол” по КК на гр.Велинград. Инж. Я. Савова

В процес на изпълнение.

112/25.03.2021 г. Даване на съгласие за одобряване на ПУП-частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.3973  по плана на гр.Велинград. Д. Кондева

В процес на изпълнение.

113/25.03.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Превалата” по КК на гр.Велинград. Инж. Я. Савова

В процес на изпълнение.

114/25.03.2021 г. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.28 по плана на с.Юндола.  Д. Кондева

Отказано от ОбС.

115/25.03.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП-схема трасе на подземен водопровод за минерална вода от Сондаж №8 КГ „Топилата” до м.”Голямо блато”. Д. Кондева

 

116/25.03.2021 г. Изменение на приета структура на Общинска администрация – Велинград. Н. Видаркинска

Изпълнено.

117/25.03.2021 г. Изменение и допълнение на Решение №158/28.05.2020г. на ОбС – Велинград относно разрешение за изработване на ПУП-промяна предназначението на гори и земи от ГФ-имот 10450.147.71 и земеделска земя ПИ 10450.147.111-собственост на възложителите. Д. Кондева

В процес на изпълнение.

118/25.03.2021 г. Определяне пазарна цена на проектен общински имот с идентификатор 10450.502.3573 (представляващ придаваема част към УПИ XV – ЖС, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ)  с площ 76 кв.м.  образуван от имот пл.№10450.502.1290, кв. 107 парцел XV по КККР – Велинград необходима за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ. Г. Христозов

Изпълнено.

119/25.03.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП – план схема  за ново трасе и парцеларен план на подземен водопровод за минерална вода от т.А – общински резервоар за минерална вода  в ПИ 10450.212.73 от находище „Велинград – Чепино” /Хидравличен каптаж „Чепино” / до т.В УПИ ІV-6408 ” За балнеологичен център, КОО,  отдих ,търговия, услуги и басейн”, кв.11 от кадастрална карта на гр.Велинград. Д. Кондева

В процес на изпълнение.

120/25.03.2021 г. Одобряване на Анекс към Договор за кредит сключен между „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр.Велинград и „Обединена българска банка” АД. Инж. Ц. Сотиров

Изпълнено.

121/25.03.2021 г. Увеличаване приходната част на бюджета на Община Велинград за 2021г. и предоставяне на временен безлихвен заем на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр.Велинград.  

Изпълнено.

122/25.03.2021 г. Избор на зам.председател, който да председателства заседанието и избор на комисия по предсрочното прекратяване правомощията на Председателя на ОбС. Л. Перчинков

Изпълнено.

123/25.03.2021 г. Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет гр.Велинград  

Изпълнено.

124/25.03.2021 г. Определяне на временна комисия за избор на нов Председател на ОбС – Велинград.  

Изпълнено.

125/25.03.2021 г. Избор на нов Председател на ОбС – Велинград.  

Изпълнено.

126/09.04.2021 г. Освобождаване  на управителя на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД. Председател на Общински съвет – Велинград

 

 

Изпълнено.

127/09.04.2021 г.

Освобождаване на управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД до провеждане на конкурс.  Председател на Общински съвет – Велинград

 

Изпълнено.

 

128/09.04.2021 г. Изменение и допълнение на Решение №82, прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 19.03.2021г., относно даване на съгласие за осъществяване на сътрудничество между Община Велинград и Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнение на инвестиционно намерение. Инж. Д. Кафеджиева

Изпълнено.

129/09.04.2021 г. Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 3 млн. лв. Ив. Кафеджиева

Изпълнено.

130/27.04.2021 г. Изменение на Решение №73/27.02.2020г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Председател на Общински съвет – Велинград

Изпълнено.

131/27.04.2021 г. Изменение на Решение №74/27.02.2020г. на ОбС – Велинград, относно даване на съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в РБългария. Председател на Общински съвет – Велинград

Изпълнено.

132/27.04.2021 г. Изменение на Решение №75/27.02.2020г. за избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик. Председател на Общински съвет – Велинград

Изпълнено.

133/27.04.2021 г. Избор на временна комисия за проследяване и контрол на организационното и финансово състояние на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД. Емил Моллов

Изпълнено.

134/27.04.2021 г. Годишен отчет за работата на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2020г. Г. Минков

Изпълнено.

135/27.04.2021 г. Приемане на Наредба за отмяна на Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер. Ат.Вецов

Изпълнено.

136/27.04.2021 г. Определяне на двама членове – общински съветници в състава на „Общинска комисия за спорт”. Р. Гарданска – Пухалева

Изпълнено.

137/27.04.2021 г. Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2020г. Ели Миланова Изпълнено.
138/27.04.2021 г. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г. Ели Миланова Изпълнено.
139/27.04.2021 г. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Инж. П. Кондев

В процес на изпълнение.

140/27.04.2021 г. Приемане на решение за издаване запис на заповед от Община Велинград за обезпечаване на авансово плащане по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-система за външно изкуствено осветление на Велинград”, сключен между Министерство на енергетиката и Община Велинград. Н. Велчева

Изпълнено.

141/27.04.2021 г. Отчет за дейността на читалищата 2020г.-доклад на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства. Ил. Гешева Изпълнено.
142/27.04.2021 г. Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г. М. Зинкова – Шенкова Изпълнено.
143/27.04.2021 г. Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен чрез търг. Ал. Бошнаков

Изпълнено.

144/27.04.2021 г. Определяне и предоставяне на площ за изграждане на „арт-сцена по изкуства на открито” за нуждите на ОДК-Велинград. Иво Ардалиев Изпълнено.
145/27.04.2021 г. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект – кемпер за търговия със сладкарски изделия. Иво Ардалиев Изпълнено.
146/27.04.2021 г. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на помещение-магазин с площ 22кв.м., находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. Иво Ардалиев

В процедура по изпълнение.

147/27.04.2021 г. Даване на съгласие за ползване на одобрено петно за поставяне на електромеханични детски колички в кв.4142 по плана на гр.Велинград /Вельова баня/. Иво Ардалиев Изпълнено.
148/27.04.2021 г. Безвъзмездно предоставяне на помещение за административен офис във връзка със създаването на мобилен център за консултански услуги към Националната служба за съвети в земеделието. Иво Ардалиев Изпълнено.
149/27.04.2021 г. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. М. Белухова Изпълнено.
150/27.04.2021 г. Продажба на земя-частна собственост, представляваща поземлен имот №1430 с площ 657кв.м., за който имот е образуван УПИ №V в кв.69 по плана на с.Драгиново на н-ци Миндо Кичиков, собственици на сгради построени върху нея и определяне пазарна цена на имота. М. Белухова В процедура по изпълнение. Наложена е възбрана на имота.
151/27.04.2021 г. Продажба чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване на поземлен имот №592, целия с площ от 46кв.м., който попада в УПИ ІV-държ. в кв.17 по плана на с.Грашево  и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. М. Белухова В процедура по изпълнение. Насрочен е търг за 23.06.2021 г.
152/27.04.2021 г Учредяване възмездно право на строеж за трафопост със застроена площ 9кв.м. върху имот-ЧОС, целият с площ от 112кв.м. в полза на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД и определяне пазарна цена на правото на строеж върху общинския имот. М. Белухова Изпълнено.
153/27.04.2021 г. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска година. Н. Келчева Изпълнено.
154/27.04.2021 г. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „СОЗОПОЛО” ООД, за обект: къща за гости „Вила Карина”. Инж. Г. Владимирова

 

 

Изпълнено.

155/27.04.2021 г. Даване съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП-проект за частично изменение плана за регулация и застрояване в кв.14 по плана на с.Горна Дъбева.  А. Бошнак

Изпълнено.

156/27.04.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на нова въздушна линия ниско напрежение-продължение на съществуваща в обхвата на общински път Велинград-Драгиново. А. Бошнак

Изпълнено.

157/27.04.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП-схема на трасе план на нов водопровод за минерална вода по ул.”Евлоги Георгиев”. Д. Кондева

В процес на изпълнение.

158/27.04.2021 г. Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПРЗ, засягащ имот с пл.№286 от кв.3 по плана на с.Пашови. Инж. А. Палов

В процес на изпълнение.

159/27.04.2021 г. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя/нива/ в м.”При с.Пашово”, землище с.Пашови.  Инж. А. Палов

В процес на изпълнение.

160/27.04.2021 г. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на плана за регулация за част от кв.36 по плана на с.Юндола. Д. Кондева

В процес на изпълнение.

161/27.04.2021 г. Разработване ПУП – трасе на кабел за видеонаблюдение от МВР – РУ – Велинград. Инж. Я. Чолаков

В процес на изпълнение.

162/27.04.2021 г. Разрешаване изработване на ПУП-парцеларен план и схема на трасе за обект:ново трасе на канализация за „Строителна къща Диамант” ООД. Инж. Я. Чолаков

В процес на изпълнение.

163/27.04.2021 г. Изменение на приета структура на Общинска администрация – Велинград. Т. Янков

Изпълнено.

164/27.04.2021 г. Съгласие за ПУП –частично изменение на плана за регулация и застрояване и образуване на нов УПИ ІV „За детско учреждение”, кв.1 по плана на с.Кръстава, Община Велинград. Инж. Я. Чолаков

В процес на изпълнение.

165/27.04.2021 г. Даване на съгласие за одобряване на ПУП-частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.7 по плана на с.Грашево. Инж. Я. Чолаков

В процес на изпълнение.

  Решения, които към 31.10.2020г. са били в процедура по изпълнение.  

 

34/30.01.2020г. Продажба чрез публично оповестен търг на два броя урегулирани поземлени имоти в кв.14 по плана на с.Пашови и определяне на пазарни цени за продажба на общинските имоти. М. Белухова

В процедура по изпълнение. Насрочен е търг за 23.06.2021 г.ъзбранен.

36/30.01.2020г. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №139 с площ от 630кв.м. в кв.31 по плана на с.Драгиново на Ема Мустафова Кепчелюва, собственик на законно построена жилищна сграда-къща върху нея и определяне пазарна цена на имота. М. Белухова, Н. Келчева

Имотът е Изпълнено. Сключен е договор № 248/22.02.2021 г.

37/30.01.2020г. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот №1379 с площ от 504кв.м. в кв.3 по плана на с.Драгиново на Мирослав Миленов Алендаров и Борислав Мехмедов Алендаров, собственици на законно построена жилищна сграда-къща върху нея и определяне пазарна цена на имота. М. Белухова, Н. Келчева

Имотът е в Изпълнено. Сключен е договор № 270/10.03.2021 г.ъзбранен.

38/30.01.2020г. Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща имот пл.№472 целия с площ 974кв.м. в кв.35 по плана на с.Юндола и имот №634 целия с площ от 382кв.м. в кв.35 по плана на с.Юндола на „Коловаг” АД гр.Септември, собственик на законно построени сгради върху тях и определяне пазарна цена на имотите. М. Белухова

Имотът е вВ Имотът е възбранен. .Не еНе е изпълнено.

94/27.02.2020г. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 480кв.м. на Стоил Гайтанов, собственик на еднофамилна жилищна сграда, построена върху нея на основание ОПС и определяне на пазарната цена на имота /ул.”Жасмин”№16 кв.Анезица/. М. Белухова, Н. Келчева Имотът е възбранен. еНе е изпълнено. .
95/27.02.2020г. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 186кв.м. на Иван Ковачев, собственик на жилищна страда, построена върху нея и определяне на пазарна цена на имота /ул.”Кория№ 9-Асфалтова база/ М. Белухова, Н. Келчева Имотът е възбранен. . еНе е изпълнено.
96/27.02.2020г. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот целия с площ от 397кв.м. на Йордан Попов, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота /ул.”Кирил Павлов” №12 кв.Чепино/. М. Белухова, Н. Келчева Имотът е възбранен. еНе е изпълнено. .Ж

120/30.05.2019г.

Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. инж. Петър Кондев

В пр Изпълнено.оцедура по изпълнение.

139/30.05.2019г.

Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Кръстава. инж. Али Палов

В процес на изпълнение.В процес по изпълнение.

145/30.05.2019г.

Даване на съгласие за частично изменение на ПРЗ, засягащ УПИ „За озеленяване” в кв.4023 по плана на гр.Велинград. Димитрина Кондева

Чака изпълнено.СГКК.

154/27.06.2019г.

Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. инж. Петър Кондев

В процедура по изпълнение.

169/24.07.2019г.

Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г инж. Петър Кондев

В процес на из В процедура по изпълнение. пълнение.

179/24.07.2019г.

ПУП – проект за частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VІ-273,262 в кв.16 по плана на с.Драгиново общ. Велинград. н.а.№197/1990г. Цанко Борисов Есев 1/2 и н.а.№150/1987г. н-ци Алеко Манушов Есев ? скица №968/25.11.2014г. А. Бошнак инж. Янко Чолаков

На Административен с изпълнено.ъд

195/19.09.2019г.

Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. инж. П. Кондев

В процес на из Изпълнено.пълнение.

 

132/28.05.2020г.

Относно: Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ЗПФ и в съответствие с чл. 3, т. 5 от ЗОД, в размер на 2900000 лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския бюджет за 2020 г., вследствие на затрудненото финансово положение на община Велинград, допълнително влошено от кризата, свързана с превенция разпространението на Ковид-19.

Т. Масларов

В процедура по изпълнено..

133/28.05.2020г.

Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2020г. в частта и за капиталови разходи с 3 815 215 лв. за продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г Инж. П.Кондев

В процедура по изпълнено.изпълнение.

135/28.05.2020г.

Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план за 2019г. Арх.Т.Енев

Приет е доклад ТС изпълнено.У за 2019г.

136/28.05.2020г.

Предложение на Кмета на Община Велинград за изработване на частично изменение на Общия устройствен план на Община Велинград и на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново. Арх.Т.Енев

Изпратена е цялата преписка на Р В процедура по изпълнение.ИОСВ-ПЗ за отговор(преценка за ОВОС, след което ОбС ще одобри измененията)

151/28.05.2020г.

ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ ХХХІІ-„За озеленяване и УПИ ХХХV-„За озеленяване” в кв.427 по плана на гр.Велинград. Инж.Я.Чолаков

Ча В процедура по изпълнение.ка удостоверение за СГКК.

152/28.05.2020г.

Одобряване на ПУП – ЧИ на плана за регулация за УПИ ХI-За административна сграда на Община Велинград и парк в кв.141 и улична алея и УПИ I-3218 в кв.148 по плана на гр.Велинград. Инж.Я.Чолаков

Чака изпълнено.изпълнение за СГКК.

159/28.05.2020г.

Даване на съгласие  за изготвен  ПУП –ЧИПРЗ, на УПИ IX, X и XI в кв.2 по плана на с. Света Петка, общ. Велинград,общинска собственост съгласно АЧОС № 404/20.11.2008 г., АЧОС № 766/17.02.2014 г., АЧОС № 765/03.04.2014 г. Инж.А Палов

В процес на изпълнено.изпълнение

160/28.05.2020г.

 Проект за частично изменение на плана за регулация на улица с ос.т.7а-38-37-58-36 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград. Инж.А. Палов

В процес на из изпълнено.. Трябва да се променят параметрите на улицата.

168/28.05.2020г.

ПУП – ЧИ на плана за застрояване на УПИ XXXIV-„За КОО и паркинг” в кв.141 по плана на гр. Велинград. Инж.Я.Чолаков

а Отказано.

186/23.06.2020г.

Удължаване срока на Договор за предоставяне на концесия от 29.03.2001г. сключен с концесионер ЕТ „Виктор Йовчев – Вики 94“. Ат.Вецов.

изпълнено.

193/23.06.2020г.

Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земя от горски фонд “Друг вид  дървопроизводителна гора“ в „За жилищно строителство“ по КК на с.Света Петка. Инж.Я.Савова

В процедура по изпълнение. и ПУП.

199/23.06.2020г.

Разрешение за изработване на  ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство“ по КК на с.Драгиново. А.Бошнак

В процедура по изпълнение. EVN, ВКТВ, БТК

200/23.06.2020г.

Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство“ по КК на с.Кръстава. Инж. Али Палов В процедура по изпълнение

201/23.06.2020г.

ПУП – ЧИ на плана за регулация на улица с о.т. 394-402-403-317-318 и образуване на нов кв.36А по плана на с.Юндола. Арх.Е.Цинцева

В процедура по изпълнение.

204/29.07.2020г.

Предоставяне на безвъзмездно право на управление на Министерство на здравеопазването  за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ – Велинград на части от имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет/ години. Иво Ардалиев

Невъзможност за и Не е изпълнено. .

205/29.07.2020г.

Заповед №1043/30.06.2020г., относно ПУП – ЧИ на плана за регулация на УПИ IX-„За културен дом и изложбена зала“ в кв. 141 по плана на гр. Велинград.(за Културния дом) Председател ОбС-Велинград, Пламен Хаджиев

В процес на Изпълнено.

212/29.07.2020г.

Подготовка и подаване на проектно предложение на Община Велинград с наименование „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 Т.Кръстева

Предстой подаване на Изпълнено. предложение.

213/29.07.2020г.

 Одобряване на споразумение за сътрудничество с конкретния/те партньор/и по проекта,съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА във връзка с подаване на проектно предложение с наименование  „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“ по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 подаване на проектно предложение на Община Велинград по процедура BG05M9OP001-2.056 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА- ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 Т.Кръстева

Предстой по Изпълнено..

240/29.07.2020г.

Предприемане на действия по обезщетяване на наследниците на Илия Ив.Коев – собственици по Решение №69/30.06.1998г. на кмета на община Велинград за възстановяване на право на собственост на имот с идентификатор 10450.503.1902 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-1214/06.062018г. на Изпълнителния директор на АГКК /имот пл. №525, кв. 60 по предходния план на Велинград. Ал.Керина

В процедура по и Изпълнено.

251/12.08.2020г. Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на съществуващ УПИ I-„За детско учреждение”, кв.409 по плана на град Велинград /ПИ 10450.501.2061 по КК на град Велинград/. Инж.Я.Чолаков

Ч Изпълнено.

254/24.09.2020г. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. П.Кондев

В процес на из     Изпълнено..

264/24.09.2020г. Одобряване на 4бр. петна за поставяне на нови РИЕ – табели  върху стъпка/фундамент от 0,50кв.м. всяко. Н.Мерджанова

Не е Изпълнено.  изпълнено.

265/24.09.2020г. Одобряване на 4бр. петна за поставяне на нови РИЕ – табели върху стъпка/фундамент от 0,50кв.м. всяко с размери на всяко съоръжение 2м/4м. Н.Мерджанова

Не е Изпълнено.  изпълнено.

273/24.09.2020г. Съобщаване на проект за ПУП-ПР на УПИ ХVІІІ-120 в кв.431 по плана на гр.Велинград и образуване на нова улица-тупик. Арх.Е.Цинцева

Ч Изпълнено.

276/24.09.2020г. Съгласие и съобщаване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на нов УПИ XVI3540 – „за Паркинг, търговия, обществено обслужване и услуги“, кв. 142 по плана на Велинград/п.и. 10450.502.3540 по КК на гр. Велинград. инж.Я.Чолаков  В процедура по изпълнение.
277/24.09.2020г. Даване съгласие за изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ Х и ІІІ в кв.68 по плана на с.Драгиново. А.Бошнак Чака нов ПУП за жили е Изпълнено.  строителство.
280/24.09.2020г. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ в кв.2, кв.3 по плана на с.Всемирци. Инж.А.Палов

В В процедура по изпълнение.

282/24.09.2020г. Разрешение за изработване на – ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за част от имот 10450.9.145, местност „Сивек” по КК на град Велинград. Инж.Я.Савова

В процедура по изпълнение.

288/24.09.2020г. Даване на съгласие от ОбС – Велинград като собственик в сграда, находяща се в кв.502 по плана на гр.Велинград и одобряване на петно за монтиране на рекламно съоръжение LED дисплей/екран. Н.Мерджанова В процедура по изпълнение. от гл.арх. на разрешение за поставяне.

Приети – в периода 01.11.2020г. – 30.04.2021г. – 240 решения;

Неприети – в периода 01.11.2020г. – 30.04.2021г.- 2 решения;

Изпълнени – в периода 01.11.2020г. – 30.04.2021г. – 197 решения;

В  процедура по изпълнение - в периода 01.11.2020г. – 30.04.2021г.- 41решения.

 

Решения, които към 31.10.2020г.  са били в процедура по изпълнение – 45 резултат:

Изпълнени  -  25 решения;

В  процедура по изпълнение - 20  решение;

Отчетът е съгласуван с изпълнителите на решения.

Изготвил: Р.Гарданска-Пухалева- ст.експерт отдел „АИОВО“

Коментарите са изключени!