РЕШЕНИЕ № 201/24.06.2021г.

Относно:  Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на н-ци на Хатидже Мехмед в землището на с.Пашови, Община Велинград.

            На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1  от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и  след проведеното поименно  гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. 1.      ПРЕДОСТАВЯ проектен  имот с идентификатор № 55631.14.150 с площ 1,500 дка, м. „ПОД КАНД.-ЗЕЛ.БЛАТО”  с НТП „нива”, землище Пашови, община Велинград – получен от разделянето на имот със стар идентификатор  пл.№014017 по КВС с. Пашови, ЕКАТТЕ 55631   на наследници на Хатидже Мехмед, чието право на собственост се удостоверява с Решение № П407/16.10.1995 г. на ПК-Велинград. Имотите са предоставени на Община Велинград с Протоколно решение от 13.01.2012 год. на комисия по чл. 19, ал 1 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед  №РД-06-9/19.01.2012 г. на Директора на ОД „Земеделие”- Пазарджик.
  2. 2.      Задължава  Кмета на  Община   Велинград,  проектен   поземлен  имот по  КВС на землище Пашови, община Велинград, да се отпишат от актовете и счетоводните книги за недвижими имоти общинска собственост.

            Препис от Решението да се изпрати на Общинска служба по земеделие Велинград и на заявителя по заявление №ПО-21-447/02.03.2021 г. Анифе Джихан, за сведение и изпълнение.

            Възлага изпълнението на решението на Общинска служба по земеделие Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №8 от дневния ред, по вх.№420/11.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!