РЕШЕНИЕ № 202/24.06.2021г.

Относно:  Даване на съгласие за прекратяване на Разрешително за водовземане от минерална вода № 0031/31.08.2016 год., КЕИ № 7 „Сярна баня”, на „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД, за обект: „Туристическа база”, в местността „Санаториума“.
  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.79, ал.1, т.1, във връзка с чл.52, ал. 1, т. 3, буква „а” от Закона за водите и постъпило Заявление с вх. № 53-00/1146 от 14.06.2021год. за изрично заявяване на отказ от правото на водовземане от водовземното съоръжение от Здравка Даскалова, в качеството си на Управител на „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД, с ЕИК …, със седалище и адрес на управление: ул.„….” № …, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик и  след проведеното  гласуване с  

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

1

24

29

  Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1.Общински съвет-Велинград, дава съгласие за прекратяване правото на водовземане от водовземното съоръжение – КЕИ № 7 „Сярна баня”, от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите по Разрешително за водовземане от минерална вода № 0031/31.08.2016 год., издадено от Кмета на Община Велинград  на „АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ” ЕООД, с ЕИК 112614014, със седалище и адрес на управление: ул. „…” № …, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, за обект: „Туристическа база”, находяща се в ПИ № 151039, представляващ имот № 039  в масив 151 в местността „Санаториума“ по КВС на гр. Велинград(и ПИ  с идентификатор 10450.151.57 по КККР на гр. Велинград), община Велинград, област Пазарджик. 2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.     Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.     Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №9 от дневния ред, по вх.№430/14.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Любомир Перчинков/
Коментарите са изключени!