РЕШЕНИЕ № 206/24.06.2021г.

Относно: Преиздаване на Разрешително за водовземане от минерална вода № 0049 от 03.12.2020 год., издадено от Кмета на Община Велинград, на МАКСИ I” АД,  ЕИК ……..-от Сондаж № 4 „Власа” изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”, сондаж № 4 „Власа”-№ 16 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, като същото се преиздаде на „ММ ХОТЕЛС“ АД,  ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: с. Поленица, ул. „…” № …, Община Сандански, Област Благоевград.   

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” , във връзка с чл. 79, ал.2 и ал.3 от Закона за водите и Решение № 28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, както и постъпило  Заявление с вх. № 53-00/824 от 20.04.2021 год. от представляващ съвета на директорите на акционерното дружество и  след проведеното  гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Общински съвет-Велинград дава съгласие да се прекрати Разрешително за водовземане от минерална вода № 0049/03.12.2020 год. от Сондаж № 4 „Власа”, издадено на „МАКСИ I” АД,  ЕИК ………, с цел на водовземането-„всички други цели”, с разрешен средноденонощен дебит до 0,40 л/сек. от 01 януари до 31 декември, за 365 дни в годината и годишен воден обем минерална вода до 12 614,00 куб/м.. Разрешителното за водовземане от минерална вода да се преиздаде на „ММ ХОТЕЛС“ АД,  ЕИК …….., със седалище и адрес на управление: с. Поленица, ул. „…” № …, община Сандански, област Благоевград, за обект: „СПА ЦЕНТЪР“(в хотелски комплекс МАКСИ ВЕЛИНГРАД ПАРК ХОТЕЛ И СПА), находящ се в ПИ с идентификатор 10450.212.116 по КККР на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик.

2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №13 от дневния ред, по вх.№427/14.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!