РЕШЕНИЕ № 209/24.06.2021г.

Относно: Приемане на Бизнес план за нов регулаторен период 2022г.-2026г. на ВиК оператора „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, съгласно чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите и  след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

3

2

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема така предложения Бизнес план за нов регулаторен период 2022г.-2026г. на ВиК оператора „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

Приложение: Бизнес план

Възлага изпълнението на решението на ВрИД Управител „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №17 от дневния ред, по вх.№443/18.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!