РЕШЕНИЕ № 211/24.06.2021г.

Относно: Избор на местоположение на БЪЛГАСКИ ТРИБАГРЕНИК –  НАЦИОНАЛЕН ФЛАГ на РБ като символ при ВХОДА на гр.ВЕЛИНГРАД (флаг с размери 7м х12м  и височина на пилона H=20м),  ПОДОБАВАЩА СИМВОЛИКА НА SPA-СТОЛИЦАТА НА БАЛКАНИТЕ.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1 от ЗОС; чл12, ал.3 от ЗУТ, чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 ЗУТ, чл.64, ал.4  от ЗУТ,   Решение №428/29.11.2012г. на ОбС – Велинград, Разрешение за строеж №23/15.03.2013г, Скица№209/21.07.2016г. Удостоверение №25-74946 от 18.03.2021г на СГКК-Пазарджик в изпълнение Решение №107 от 25.03.2021г на Общински съвет-Велинград,  след проведеното  поименно гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.С ЦЕЛ  БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ГРАДСКАТА СРЕДА, СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБЪР ОБЛИК ЗА ГОСТИТЕ И ЖИТЕЛИТЕ И  ПОДОБАВАЩА СИМВОЛИКА НА SPA-СТОЛИЦАТА НА БАЛКАНИТЕ-ВЕЛИНГРАД, ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ  РЕШЕНИЕ №428/29.11.2012г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД, КАТО ОДОБРЯВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО.

ОДОБРЯВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ на  БЪЛГАСКИ ТРИБАГРЕНИК –  НАЦИОНАЛЕН ФЛАГ на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (с размери 7м х12м  и височина на пилона H=20м), като символ при ВХОДА на гр.ВЕЛИНГРАД, попадащ в имот-Публична Общинска собственост

  •  в пи КККР №10450.502.3172 (ПОС), в регулацията на Велинград

         Кръстовището на ул.”Индустриална” и бул.”Хан Аспарух”  (при входа на града от Пазарджик), съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (№3.1, №3.2, №3.3, №3.4 и №3.5)

2.Възлага на Главния архитект върху така изработеното предложение  по т.1 и проекти (Архитектурен проект, Електро с художествено осветление, Геодезия, Строителни конструкции и количествени сметки-СМР).

Да се извършат законоустановените процедури за издаване на Разрешение за строеж /коригиране  Разрешение за строеж№23/15.03.2013г за входен знак/, касаещо новия входен знак.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета наОбщина Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.06.2021г., Протокол №9, точка №19 от дневния ред, по вх.№448/22.06.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!