Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1023/16.07.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация по §8 от ЗУТ на УПИ ХІІІ в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

        С проекта за частично изменение на плана за регулация се променя регулационната линия между УПИ ХІІІ и УПИ ІV в кв.65 по плана на с.Драгиново, като тя се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 977 /изградена ограда на завод за обувки/ на основание §8 от ЗУТ. Освен това УПИ ХІІІ се отрежда за имот 977. По този начин след направените промени имотите са с площ и отреждане, както следва:

        Площ на УПИ ХІІІ-977 в кв.65 след промените – 1373 м2

        Площ на УПИ ІV-Обувен цех в кв.65 след промените – 10053 м2

        Промените са отразени с зелен цвят в идейното предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство Драгиново и Община Велинград.

АБ

21.07.2021 г.

Коментарите са изключени!