НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 30.04.2021 г.

Проект:  № BG05M9OP001-6.002-0018-C01

„Патронажна грижа + в Община Велинград”

НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 30.04.2021 г.

1. 2. Извършени дейности, свързани с НАПРАВЛЕНИЕ 1

1.1. Извършени дейности, свързани с първи етап – подбор и наемане на персонал за предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда на територията на община Велинград

1.1.1. Изготвени документи, които обезпечават наемането на персонал и уреждат правила и ред за функциониране

1.1.1.1. предхождащи датата на отчитане, но необходими като информация

- решение № 12/28.01.2021 г. на Общински съвет Велинград за създаване на нова средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на общинско ниво за 12 м. за 81 бр. потребители с доставчик на услугата Община Велинград, финансирана с БФП от ОП РЧР  2014-2020 г. с наименование на услугата „Патронажна грижа + в община Велинград”.

- заповед № 68 от 19.01.2021г. на кмета на община Велинград – Акт за възлагане на помощ за осъществяване на УОИИ – Патронажна грижа + , на осн. Рещение на ЕК 2012/12/ЕС.

-  утвърден Правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила на община Велинград за координация и взаимодействие в екипа за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда патронажна грижа със заповед № 68 от 19.01.2021г. на кмета на община Велинград;

- изготвени 14 длъжностни характеристики;

1.1.1.2. издадени актове в периода 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

- Актуализиран със заповед № 195 от 16.02.2021 г. на кмета на община Велинград Акт за възлагане на помощ за осъществяване на УОИИ – Патронажна грижа + на осн. Решение на ЕК 2012/12/ЕС, съответстващ на одобрения формуляр;

- Назначен екип за управление на проекта със заповед № 114/01.02.2021 г. и е определено помещението, в което се съхранява документацията по проекта.

1.1.2. Назначаване на персонал по направление 1

1.1.2.1. Утвърдена е процедура за подбор и наемане на персонал ведно със съответните приложения;

1.1.2.2. Подбор

а) Направено е обявление за подбор на персонал

б) Изготвена е заповед № 85/26.01.2021 г., с която е сформирана комисия за извършване на подбор и класиране по подадените заявления от кандидатите за персонал;

в) Изготвено длъжностно щатно разписание

г) Извършен е подбор на два етапа (по документи и събеседване) за наемане на персонал за длъжностите „изпълнител – диспечер“ – 2 бр., „изпълнител – шофьор“ – 2 бр., „изпълнител – снабдител“- 5 бр., „медицинска сестра” – 2 бр., „социален работник” – 2 бр. и „психолог” – 1 бр.. Резултатите са удостоверени, както следва:

- протокол № 1 на комисия за подбор по документи;

- списък на допуснатите кандидати до събеседване;

- протокол за уведомяване по телефон на кандидатите за дата, час и място за провеждане на събеседването

- формуляр за индивидуална оценка от събеседване на кандидатите за персонал;

- протокол № 2 на комисия за класиране.

- списък на класираните кандидати за персонал.

- протокол за уведомяване на класираните лица за подписване на трудовите договори.

1.1.2.3. Назначаване

Изготвени са 14 трудови договора и длъжностни характеристики  за „изпълнител – диспечер“ – 2 бр., от които един на осем часов работен ден и един на четири часов работен ден за срок от 12 месеца, „изпълнител – шофьор“ – 2 бр. на осем часов работен ден за срок от 12 месеца, „изпълнител – снабдител“- 5 бр. на осем часов работен ден за срок от 12 месеца, „медицинска сестра” – 2 бр. на четири часов работен ден за срок от 12 месеца, „социален работник” – 2 бр. на четири часов работен ден за срок от 12 месеца и „психолог” – 1 бр. на двучасов работен ден за срок от 12 месеца. В началото на февруари е извършено изменение на длъжностните характеристики с допълнение и конкретизиране на функциите.

Оформени са досиета на назначения персонал.

Изготвено е поименно щатно разписание и ежемесечна форма за отчитане явяването/неявяването на работа.

1.1.2.4. Извършени допълнителни дейности:

-     проведени са инструктажи;

-     сформирани са екипи;

-     извършено е първоначално разпределение на потребителите по екипи;

-     връчени са лични предпазни средства;

-    осигурени са и са предоставени медицински консумативи;

1.1.2.5. Други издавани и получавани документи

- издадена заповед № 356/10.03.2021 г. за обезпечаване работа на отсъстващ диспечер;

- заповеди за отпуски за месец март 2 бр.; за м. април 1 бр.;

- получени документи за временна нетрудоспособност през отчетния период.

1.2. Извършени дейности, свързани с втори етап – обучение на персонала, предоставящ почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги

Направено е проучване на регистрирани и сертифицирани от Министерство на здравеопазването фирми, които провеждат задължителното обучение на наетия персонал по Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания. Подготвена е необходимата документация за подписване на договор с фирма – изпълнител за реализация дейностите на Проекта. Сключен е договор, направена заявка за организиране и провеждане на обучение. Същото е реализирано в периода от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г. за медицински сестри, съответно 01.02.2021 г. до 03.02.2021 г. за социалните работници. След обучението е проведена обща среща за официално връчване на сертификати.

1.3. Действия за обезпечаване на транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Извършено е проучване на доставчици на автомобили под наем. Сключени са два договора и две  допълнителни споразумения.

1.4. Извършени дейности, свързани с потребители

- Разработени са бланкови формуляри за работа, съответстващи на утвърдената от Министър на здравеопазването методика и са допълнени документи, свързани със Закон за защита на лични данни и Закон за социалните услуги.

- Със заповед № 68 от 19.01.2021г. на кмета на община Велинград е назначена постоянно действаща комисия за извършване на подбор и класиране на подадените заявления от кандидатите за потребители по процедура „Патронажна грижа +” и проект „Патронажна грижа + в община Велинград”.

- Със заповед № 68 от 19.01.2021 г. на кмета на община Велинград са определени и критериите за подбор на потребителите.

- Проведени са три заседания на комисия за извършване на подбор и класиране на подадените заявления от кандидатите за потребители по процедура „Патронажна грижа +” и проект „Патронажна грижа + в община Велинград”.

- Подготвени са обява за прием на документи за потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, към която е изготвен информационен материал. Съобразявайки периода на приемане на заявленията, с оглед недопускане струпване на хора от уязвими групи на гишетата на администрацията и при съобразяване със здравословното състояние на потребителите, са предприети мерки за предоставяне на формулярите до дома на кандидатите въз основа на искане по телефон, чрез заявена услуга за доставка на място.

- За потребителите по проекта, въз основа на подадените заявления са извършени оценки по формуляр за оценка на потребностите за ползване на услугите; към досиетата са приложени декларация за информирано съгласие, декларация за лични данни; съставени са план за здравни грижи, лист за извършени манипулации и дейности по предоставяне на първоначални грижи, отчет за вложени лекарствени продукти и медицински изделия по предоставяне на патронажни грижи, план за социални дейности, лист за извършени социални дейности по предоставяне на патронажна грижа, карта за участие  по схеми за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, въз основа на договори.

- Съставя се обобщена ФОРМА за предоставената интегрирана услуга;

- Изготвено е съобщение за подписване на АДБФП съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. на ОПРЧР;

- На всеки от автомобилите е поставена информационна бележка за договора за БФП.

- На вратите на определените за ползване помещения са поставени информационни бележки за договора за БФП;

- изготвен е плакат в съответствие с изискванията, поставен на входа на сградата на община Велинград.

2. Извършени дейности, свързани с НАПРАВЛЕНИЕ 2

2.1. подготвителни дейности преди 01.02.2021 г.

- Проведени са две работни срещи с ръководителите на всички социални услуги, делегирани от държавата дейности.

2.2. Разработено е и прието Решение № 84/25.03.2021 г. на Общински съвет за числеността на персонала по Направление 2.

2.3. Първи етап – подбор и наемане на персонал

2.3.1. Разработена е и утвърдена Процедура за подбор и наемане на персонал за осъществяване на превенция на COVID-19 на социалните услуги, ДДД на територията на община Велинград, в т.ч. с документация

2.3.2. Подбор

а) Направено е обявление за подбор на персонал;

б) Изготвена е заповед № 365/11.03.2021 г., с която е сформирана комисия за извършване на подбор и класиране по подадените заявления от кандидатите за персонал;

в) Изготвено длъжностно щатно разписание

г) Извършен е подбор на два етапа (по документи и събеседване) за наемане на персонал за длъжностите „дезинфектатор“ – 11 бр…

2.3.3. Назначаване

Изготвени са 11 трудови договора и длъжностни характеристики  за „дезинфектатор“ .

Оформени са досиета на назначения персонал.

Изготвено е поименно щатно разписание.

Изготвя се ежемесечна форма за отчитане явяването/неявяването на работа.

2.3.4. Извършени допълнителни дейности:

- Проведене са инструктажи;

- предадени са лични предпазните средства, дезинфектанти и работно облекло;

Проект Патронажна грижа + в община Велинград

№ BG05M9OP001-6.002-0018-С01

Коментарите са изключени!