ЗАПОВЕД № 1113 гр. Велинград,…30.07.2021 г.

ЗАПОВЕД

№ 1113

гр. Велинград,…30.07.2021 г.

    Относно: Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полските и горски територии и тяхното своевременно ликвидиране на територията на община Велинград и заповед на Областен управител № РД-90 от 08.04.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Наредба 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, раздел ІІІ “Защита на горските територии от пожари” от Закон за горите, чл. 8 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, чл. 125 и чл. 126 от ППЗГ, Наредба № 8 за условията и реда за защита на горските територии от пожари, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закон за опазването на земеделските земи, чл. 44, ал. 1 от Закон за опазването на земеделските земи, решение № 258/30.07.2013 г. на Велинградски общински съвет

НАРЕЖДАМ:

1. ОБЯВЯВАМ НАСТЪПВАНЕ НА ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ И ОПРЕДЕЛЯМ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ  В ПОЛСКИЯ И ГОРСКИ ФОНД, КАКТО СЛЕДВА:

1.1. ЗАБРАНЯВАМ  паленето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, извършването на огневи работи, пушене в непосредствена близост до узрели житни блокове, фуражи и площадки, паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площи с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпване на восъчна зрялост до прибиране на реколтата и изораването на стърнищата, както и пушенето до складове с леснозапалими вещества,  фуражи и площадки.

1.2. ЗАБРАНЯВАМ  паленето на слогове, крайпътни ивици и сухи треви.

1.3. ЗАБРАНЯВАМ изхвърлянето на отпадъци от земеделски култури и складирането на фуражи  на по-малко от 50 м от границите с горските насаждения.

1.4.  ЗАБРАНЯВАМ  паленето на огън и изгарянето на отпадъци във вече закритите сметища, както и в депата за отпадъци.

1.5.ЗАБРАНЯВАМ извършването на огневи работи в горските територии по време на пожароопасния сезон. Допускането на тези дейности е само в случаите на аварии и неотложен ремонт съгласувано с органите по пожарна безопасност и защита на населението и с държавните горски стопанства/държавни ловни стопанства.

1.6. ВЪЗЛАГАМ на собствениците на жилищни и стопански постройки в имоти, граничещи с или в горски и полски територии, да направят противопожарни ивици около тях с ширина не по – малка от 6 м..

2. УВЕДОМЯВАМ НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ СИГНАЛЪТ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ПОЖАР Е НЕПРЕКЪСНАТ ВОЙ НА СИРЕНА 3 МИН СЪС СКОКООБРАЗНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЕСТОТАТА ПРЕЗ 2 S, ДОПУСТИМО – ЧЕСТИ УДАРИ ПО МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ. ТЕЛЕФОНЪТ, НА КОЙТО СЕ СИГНАЛИЗИРА ПРИ ПОЖАР, Е 112.

Напомням на юридически и физически лица произтичащите от заповедта на Областен управител задължения, както следва:

- стопанисващите частни пътища, които минават през или покрай житни посеви, горите и земите от горския фонд, да отстранят сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя;

- на собствениците на линейни обекти и съоръжения, преминаващи или попадащи в горски територии, за които е учредено право на строеж или сервитут, да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, да ги почистват периодично от дървета, храсти и горими материали, да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват;

- при осъществяване на дейност в земеделски земи да уведомяват писмено Велинградската РС ПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;

- да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба №РД-07/8 от 2008г.;

- при започване на жътвата, житните култури да се парцелират на площи за ежедневна работа с противопожарни ивици, широки не по – малко от 6м., изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и заораване;

- да представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;

- при жътва с площ над 100 дка да осигуряват дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 метър;

- при жътва в участъци с обща площ над 2000 дка да се осигурява дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене. Техниката за пожарогасене да се състои от прикачно ремарки с цистерна с вода най – малко 2000 л., с помпа и осигурено теглително средство. Тази техника да е оборудвана с един двупътен разклонител с щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м., един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или пожарен автомобил.

- в жътвената кампания да използват земеделска техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация, след извършен годишен технически преглед и осигурена с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене;

……………………………………………………………………………

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите за изпълнение от отдел „АИОВО” (деловодство). Заповедта в частта й до точка 2-ра включително да се обяви на интернет страницата на община Велинград.

   Неразделна част от настоящата заповед е заповед РД-90/08.04.2021 г. на Областен управител.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ:  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Подпис: ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

СВЕТЛА ТОМОВА………………………..,

оправомощена със заповед № 1098/28.07.2021 г.

Коментарите са изключени!