Сесия 2021-07-29

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2021г.-30.06.2021г.вкл. Докл.:Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 214
 3. Увеличение на бюджета на Община Велинград в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.КондевРЕШЕНИЕ № 215
 4. Приемане на програма на Община Велинград за енергийната ефективност. Докл.:инж.П.КондевРЕШЕНИЕ № 216
 5. Приемане на краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източниции и биогорива. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 217
 6. Приемане на дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източниции и биогорива. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 218
 7. Кандидатстване на община Велинград за безвъзмездно финансиране по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна и общинска собственост“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от „Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021“, с обект на интервенция ЦДГ – “Еделвайс”, град Велинград. Докл.:В.Атанасов РЕШЕНИЕ № 219
 8. Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2021/2022г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова РЕШЕНИЕ № 220
 9. Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2021/2022г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова РЕШЕНИЕ № 221
 10. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. Докл.:Н.Стефанова РЕШЕНИЕ № 222
 11. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:М.БелуховаРЕШЕНИЕ № 223
 12. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот, целият с площ от 307кв.м. на Павлина Анг.Павлова и Павел Ас.Павлов, собственици на двуетажна жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота /ул.”Иван Ушев” №52,кв.Каменица/. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 224
 13. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща ? ид.част от поземлен имот, целият с площ от 430кв.м. на Михаил Д.Праматаров, собственик на етаж и ? ид.ч. от изба и таван в многофамилна жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 225
 14. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща ? ид.ч. от поземлен имот, целият с площ от 430кв.м. на Татяна Хр.Славчева, собственик на етаж трети, гараж и ? ид.ч. от приземен етаж, изба и таван в многофамилна жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 226
 15. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински поземлен имот: УПИ №ХІV-здравни услуги с площ от 742кв.м., за който е отреден имот пл.№8, находящ се в кв.2 по плана на с.Света Петка, ведно с двуетажна масивна сграда с площ от 264кв.м. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 227
 16. Дарение на общински недвижим имот, целият с площ от 300кв.м. за построяване на параклис в полза на Църква „Свети Георги”, гр.Велинград, кв.Чепино. Докл.:М.БелуховаРЕШЕНИЕ № 228
 17. Одобряване на петна за поставяне на преместваеми сезонни обекти за търговия. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 229
 18. Определяне и предоставяне на площ за изграждане на „арт-сцена по изкуства на открито” за нуждите на ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМТЛЕКС – ВЕЛИНГРАД. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 230
 19. Подписване на анекс към договор №306/30.06.2011г., сключен между Община Велинград и „Дистоспорт” ЕООД за срок до произвеждането на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг или конкурс. Докл.:Иво Ардалиев РЕШЕНИЕ № 231
 20. Одобрение на един брой петно-терен ПОС за поставяне на 1 брой нов рекламно-информационен елемент-билборд, находящ се на кръстовище бул.”Съединение” и ул.”Ленища”.Докл.:Н.Мерджанова РЕШЕНИЕ № 232
 21. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №162/27.04.2021г. на основание чл.62, ал.2 от АПК. Докл.Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 233 
 22. Разрешение за изработване на  подробен устройствен план   –  схема за трасе на обект: „Трасе на водопровод за минерална вода от т.А Сондаж №4 „Власа ”, находище Велинград-Каменица до т.В „ Къща за гости с басейни и СПА център” в УПИ VІ-8513-ЖС , кв. № 3445 /ПИ 10450.501.2848/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 234
 23. Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план на подземен водопровод за минерална вода от т.А – общински резервоар за минерална вода от находище „Велинград – Чепино”-№18 /Хидравличен каптаж „Чепино” / , попадащ  в ПИ 10450.212.73 , с НТП „Дървопроизведителни горски площи” до т.В , попадаща ПИ 10450.212.106 /” Хотел апартаментен тип”, със СПА център,търговия и услуги/  от КККР на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 235
 24. Разрешение за изработване на ПУП  парцеларен план на за обект: ”Нов ЖБ Стълб 26-20-А в оста на съществуваща ВЛ „Ленища-Велинград” и нов МТТ до него в ПИ 10450.38.65, местност „Босак” по КККР на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 236 
 25. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова въздушна линия ниско напрежение – продължение на съществуваща в обхвата на общински път Велинград – Драгиново /ПИ 23234.296.182 по КККР на с. Драгиново, Община Велинград. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 237
 26. По Програмата за работа на ОбС:

28.1.Наредба за горските територии на Община Велинград – непредставена

28.2.Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност.

27. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Голямо блато” по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ № 238

28. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1425-общински в кв.56 по плана на с.Драгиново.Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 239

29.Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с верни имотни граници на имот 285-общински в кв.6 по плана на с.Грашево. Докл.А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 240

30. Упълномощаване за подписване на тристранен договор за обект„Монументално-декоративен елемент – възпоменателен православен кръст”, находящ се в поземлен имот с пл. № 7300, УПИ Х-6840,7300, отреден за парк, кв. 143 по плана на гр. Велинград. Докл.:Ал.КеринаРЕШЕНИЕ № 241

Коментарите са изключени!