РЕШЕНИЕ № 214 /29.07.2021г.

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2021г.-30.06.2021г.вкл.

            На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98 ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното  гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от 01.01.2021- 30.06.2021г.  включително.

  Приложение: Отчет

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №2 от дневния ред, по вх.№468/06.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

 

 

                         Уважаеми дами и господа общински съветници,

         В изпълнение на разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание Отчет за дейността на ОбС-Велинград за периода от м.Януари до м. Юни  2021 г. вкл.

            За периода 01.01.2021- 30.06.2021г. Общински съвет –Велинград, като орган на местното самоуправление, е провел  9 заседания, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които са свикани по реда на нашия Правилник. Извънредните заседания са 3. На 28 Януари и 25 Март бяха проведени он-лайн заседания, чрез платформата Скайп. Броят на проведените заседания на Оперативно бюро е 6. Приетите решения са 213, засягащи различни дейности и аспекти, свързани с функционирането на  Община Велинград и взети с мнозинство и начин, съгласно действащата нормативна уредба. ОбС- Велинград осъществява своята дейност при спазване  Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство на РБ и съобразявайки се  с Европейската харта за местно самоуправление.  

            За отчетния период няма постъпили питания и въпроси от общински съветници до Кмета на Община Велинград и Председателя на ОбС-Велинград.

           Съгласно изискванията на  чл.22, ал.1 от ЗМСМА, всички актове на ОбС-Велинград  са изпращани в законоустановения 7-дневен срок на Кмета, на Областния управител и на Териториално отделение- Велинград към Районна прокуратура- Пазарджик, предвид правомощията му по осъществяване на общ надзор за законосъобразност на административните актове. Областният управител, в изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, е изпратил една Жалба (Вх.№409/04.06.21г.) до Административен съд- Пазарджик, срещу разпореждане за предварително изпълнение по чл.60, ал.1 от АПК на РЕШЕНИЕ  №166, относно увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта му за капиталови разходи с 212 650 лв., от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, Кметът на Общината не е връщал  за ново обсъждане решения на ОбС-Велинград.

            Приетите от Общински съвет-Велинград решения могат да се групират в следните области:

 • Инфраструктура и устройство на територията;
 • Управление и разпореждане с общинска собственост;
 • Актуализация на бюджета;
 • Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности
 • Наредби, правилници, програми и др.;

За периода 01.01.2021- 30.06.2021г., на базата на предложените от Общинска администрация- Велинград  материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Велинград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, сред които с по-голямо обществено значение за посочения период,  в хронологичен ред,  са:

 • Подпомагане на бизнеса и гражданите в усложнената обстановка около COVID -19, чрез освобождаване временно от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, които имат сключени договори за наем с Община Велинград, както и ползватели на общински терени за извършване търговия на открито, които са ограничили или преустановили дейността си в епидемична обстановка. РЕШЕНИЕ № 27
 • Приемане бюджета на Община Велинград за 2021г. РЕШЕНИЕ № 47
 • ·        Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД № 489 от 11.06.2019г. с д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД,  до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 81
 • ·        Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 123
 • ·        Избор на нов Председател на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ № 125
 •  Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 3млн.лв.  РЕШЕНИЕ № 129
 • Одобряване проект на Анекс към Споразумение №1378/10.12.2019г. между община Велинград и „ЕКО-ТИТАН“ ЕООД.  РЕШЕНИЕ  №193
 • Приемане на Бизнес план за нов регулаторен период 2022г.-2026г. на ВиК оператора „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ № 209

            Важна част от работата на един законодателен орган, какъвто е Общински съвет-Велинград, е насочена  към  актуализиране на основните нормативни актове и приемането на нови такива. С РЕШЕНИЕ № 2 е приета Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Велинград; Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград РЕШЕНИЕ № 3 ; Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград при спазване на реда, уреден в ЗНА  РЕШЕНИЕ № 53; Отмяна на Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и приемане на наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения  РЕШЕНИЕ № 90; Приемане на Наредба за отмяна на Наредбата за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер. РЕШЕНИЕ № 135

Постоянните комисии към ОбС, чиято дейност е насочена да подпомага Съвета в решаването на местните проблеми, свързани с икономическото развитие, управлението на общинската собственост, въпроси свързани с инфраструктурата, социални дейности, образование и култура и др., провеждаха своите заседания по дневен ред, определен от Оперативно бюро,  съобразен с дневния ред на общинските сесии и при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

            Заседанията на постоянните комисии,  както и на ОбС се оповестяват публично, съгласно предвиденото в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-Велинград и ЗМСМА. На 16 и 29 Декември бяха проведени он-лайн заседания, чрез платформата Скайп като от тях,  на е-страницата бе публикуван пълен аудиозапис. Постоянните комисии бяха присъствени и открити за граждани (Голяма зала на Община Велинград). Стриктно се спазва изискването за публичност и прозрачност при подготовка и вземане на решенията. На е-страницата на Община Велинград, обществеността е своевременно уведомявана, както за графика на заседанията на комисиите и на общинския съвет, така и за съдържанието на включените, в дневния им ред, теми.

              През отчетния период Постоянните комисии са заседавали  както следва:

ПОСТОЯННА      КОМИСИЯ

Заседания        бр. Разгледани проекти, бр. Контрол  
Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества 6

68

31

Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване 6

102

96

Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика 6  

53

10

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство 6

53

11

Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция 7 6 редовни 1 извънредно

107

64

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество 6

33

1

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от Председателя на Общински съвет, приемат предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

           Някои от основните акценти в работата на отделните комисии и по-важни решения, приети от Общински съвет за периода м. Януари 2021 г. - м. Юни 2021г., по постоянни комисии, в хронолигичен ред,  са :

1.Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества:

 • Приемане като актив в баланса на Общината, извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2020г., описани в констативен протокол, представен от комисия, назначена със заповед №47/08.01.21г. на Кмета на Община Велинград РЕШЕНИЕ № 9
 • Приемане бюджета на Община Велинград за 2021г. РЕШЕНИЕ № 47
 • Приемане отчет за общинския дълг на Община Велинград за 2020г.  РЕШЕНИЕ № 49
 • Поемане на краткосночен общински дълг-кредит от „Фонд на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр.Велинград, местност „Реповица“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ РЕШЕНИЕ № 52
 • Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД № 489 от 11.06.2019г. с д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД,  до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 81
 • Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта и за капиталови разходи  от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. РЕШЕНИЕ № 85; РЕШЕНИЕ № 139; РЕШЕНИЕ  №166; РЕШЕНИЕ № 195
 • ·        Одобряване на Анекс към Договор за кредит сключен между „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД, гр.Велинград и „Обединена българска банка” АД.  РЕШЕНИЕ № 120
 • ·        Увеличаване приходната част на бюджета на Община Велинград за 2021г. и предоставяне на временен безлихвен заем на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 121
 • Освобождаване  на управителя на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център Велинград 2017“ ЕООД.  РЕШЕНИЕ № 126
 • Освобождаване на управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  и избиране на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД до провеждане на конкурс.  РЕШЕНИЕ № 127
 •  Искане за отпускане на краткосрочен целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет в размер на 3млн.лв.  РЕШЕНИЕ № 129
 • Избор на временна комисия за проследяване и контрол на организационното и финансово състояние на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.РЕШЕНИЕ № 133
 • Годишен отчет за работата на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2020г.РЕШЕНИЕ № 134
 • Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ“ ЕООД – Велинград за 2020г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2021г.  РЕШЕНИЕ  №167
 • Приемане на годишен финансов отчет на „Медицински център-Велинград 2017“ ЕООД за 2020г.  РЕШЕНИЕ  №168
 • Увеличаване приходната част на бюджета на Община Велинград за 2021г. и предоставяне на временен безлихвен заем на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ  №188
 • ·        Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-ВЕЛИНГРАД” ЕООД за 2020г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2021г.  РЕШЕНИЕ  №189
 • Одобряване проект на Анекс към Споразумение №1378/10.12.2019г. между община Велинград и „ЕКО-ТИТАН“ ЕООД.  РЕШЕНИЕ  №193
 • Приемане на Бизнес план за нов регулаторен период 2022г.-2026г. на ВиК оператора „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 209

 

 

2. Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2021г. РЕШЕНИЕ № 17; РЕШЕНИЕ № 94; РЕШЕНИЕ № 149; РЕШЕНИЕ  №169; РЕШЕНИЕ № 198
 • Подпомагане на бизнеса и гражданите в усложнената обстановка около COVID -19, чрез освобождаване временно от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, които имат сключени договори за наем с Община Велинград, както и ползватели на общински терени за извършване търговия на открито, които са ограничили или преустановили дейността си в епидемична обстановка. РЕШЕНИЕ № 27
 • Приемане на План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021-2027г.  РЕШЕНИЕ № 88
 • Доклад за последваща оценка за изпълнение на Общински план за развитие на Община Велинград за програмен период 2014-2020г. РЕШЕНИЕ № 89
 • ·        Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 123
 • Избор на нов Председател на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ № 125
 • Определяне и предоставяне на площ за изграждане на „арт-сцена по изкуства на открито” за нуждите на ОДК-Велинград. РЕШЕНИЕ № 144
 • Безвъзмездно предоставяне на помещение за административен офис във връзка със създаването на мобилен център за консултански услуги към Националната служба за съвети в земеделието РЕШЕНИЕ № 148

 

3.Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване:

 • Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на временен преместваем обект – обществена тоалетна кв.Каменица. РЕШЕНИЕ № 25
 • Разрешаване на ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод на нов довеждащ водопровод Ф150 за връзка на водоем с водопровод за водоснабдяване на квартали 65, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 по плана на с.Драгиново, както и връзка на кв.88 и 65 в земя извън регулация.  РЕШЕНИЕ № 37
 • Разрешаване на ПУП-парцеларен план за трасе на обект „Основен ремонт на горски автомобилен път „Симеонови ливади-Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград. РЕШЕНИЕ № 43
 • ·        Даване на съгласие за изграждане от „МБАЛ-Велинград” ЕООД на 4-етажна пристройка за външна стълбищна клетка.РЕШЕНИЕ № 74
 • ·        Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект „Основен ремонт на горски автомобилен път „Боров дол-Бели брегове”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград. РЕШЕНИЕ № 75
 • ·        Одобряване на ПУП-парцеларен план за трасе на обект „Основен ремонт на горски автомобилен път „Мечкина река-вр.Малка Сюткя”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград.  РЕШЕНИЕ № 76
 • ·        Разрешаване изготвяне на ПУП-Парцеларен план за трасе за външно въздушно кабелно ел.захранване на язовир в местност „Язовир Малка Мътница”. РЕШЕНИЕ № 80
 • ·        Даване на съгласие за осъществяване на сътрудничество между Община Велинград и Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на инвестиционно намерение. РЕШЕНИЕ № 82; РЕШЕНИЕ № 128
 • ·        Даване на съгласие за кандидатстване и сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ от средствата, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВИК дружествата, платени чрез „Български ВИК Холдинг” ЕАД до ПУДООС към МОСВ за проект „Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица на гр. Велинград” и приоритетност на обекта за община Велинград.РЕШЕНИЕ № 83 
 • ·        Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2020г.  РЕШЕНИЕ № 86
 • Разрешаване изготвяне на ПУП-парцеларен план-трасе за външно кабелно захранване 1кv на язовир „Малка Мътница”. РЕШЕНИЕ № 106
 • Съгласие за ПУП –частично изменение на плана за регулация и застрояване и образуване на нов УПИ ІV „За детско учреждение”, кв.1 по плана на с.Кръстава, Община Велинград РЕШЕНИЕ № 164
 • Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ 2076  /III-8434, БИРКОВА – РОХЛЕВА/ – ГОРНА ДЪБЕВА. РЕШЕНИЕ  №177
 • Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ 2072  /III-8434, КРЪСТАВА-БИРКОВА / – ЧОЛАКОВО- ДЖИВГОВА МАХАЛА.  РЕШЕНИЕ  №178
 • Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ  2067/III-8434, Рохлева-II-84 /-Кандови. РЕШЕНИЕ  №179
 • Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с  включване към общински път с номер и наименование PAZ 2060 /II-84, Велинград – Юндола/ -Света Петка с дължина 0,500  на следното трасе, което се явява негово естествено продължение: Света Петка- Долна Дъбева – Алендарова – ж.п. Гара Цветино, с дължина 5.696 км., така че общата дължина на пътя да стане 6 196 км. РЕШЕНИЕ  №180
 • Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ 1081/PAZ1061, ВЕЛИНГРАД-ДРАГИНОВО/ ДРАГИНОВО – МЕСТНОСТ ВОДЕНИЦИТЕ.  РЕШЕНИЕ  №181
 • Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград с допълване на нов път PAZ 1079  /III-842, Юндола-Белово/ Хижа „Христо  Смирненски”, м. Куртово /до границата с община Якоруда и Белово/. РЕШЕНИЕ  №182
 • Промяна на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград чрез включване на нов общински път с номер и наименование PAZ 1066 / II-84,Юндола-Черна Места/Пашови-II-84.  РЕШЕНИЕ  №183
 • Заключение от ОЕСУТ по чл.19, ал.2 от ЗУТ, относно преобладаващия стръмен терен в селата към Община Велинград.  РЕШЕНИЕ  №184
 • Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект:”Основен ремонт на горски автомобилен път Симеонови ливади-Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград.  РЕШЕНИЕ  №185
 • Избор на местоположение на БЪЛГАСКИ ТРИБАГРЕНИК –  НАЦИОНАЛЕН ФЛАГ на РБ като символ при ВХОДА на гр.ВЕЛИНГРАД (флаг с размери 7м х12м  и височина на пилона H=20м),  ПОДОБАВАЩА СИМВОЛИКА НА SPA-СТОЛИЦАТА НА БАЛКАНИТЕ.  РЕШЕНИЕ № 211

  4.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика:

 • Кандидатстване на Община Велинград пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.” с проектно предложение с наименование „Патронажна грижа+ в Община Велинград” РЕШЕНИЕ № 11
 • Създаване на нова средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на общинско ниво за дванадесет месеца за 81бр. потребители с доставчик на услугата Община Велинград, финансирана с безвъзмездна финансова помощ от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. с наименование на услугата „Патронажна грижа + в Община Велинград” РЕШЕНИЕ № 12
 • Мониторингов доклад за 2020. По Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите /2018-2020г./ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020г. РЕШЕНИЕ № 15
 • Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно-делегирана дейност, считано от 01.01.2021г. РЕШЕНИЕ № 16
 • Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2021/2022г. РЕШЕНИЕ № 56
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност -2021г., Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2021г.  РЕШЕНИЕ № 59
 • Проект на Културен календар на Община Велинград за 2021г. с бюджет 140х.лв.  РЕШЕНИЕ № 60
 • Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Велинград за 2021г.  РЕШЕНИЕ № 93
 • Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2020г. РЕШЕНИЕ № 137
 • Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г. РЕШЕНИЕ № 138
 • Отчет за дейността на читалищата 2020г.-доклад на председателите на читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства. РЕШЕНИЕ № 141
 • Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г.  РЕШЕНИЕ № 142
 • Проект на Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2021г. РЕШЕНИЕ № 196

 

 

 1. 5.      Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство:
 • Одобряване на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерки заложени в Общинската програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016г.-2020г.  РЕШЕНИЕ № 13
 • Одобряване на Годишен отчет за 2020г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на Община Велинград 2019-2023г. РЕШЕНИЕ № 14
 • Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд. РЕШЕНИЕ № 28
 • Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2021г. РЕШЕНИЕ № 29
 • Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за 2020г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.  РЕШЕНИЕ № 58
 • ·        Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на наследници РЕШЕНИЕ № 65; РЕШЕНИЕ № 66; РЕШЕНИЕ № 67; РЕШЕНИЕ № 201
 • Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2021г. РЕШЕНИЕ № 91
 • Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021-2027г.  РЕШЕНИЕ № 92
 • Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, чрез търг. РЕШЕНИЕ № 143
 • Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска година РЕШЕНИЕ № 153

 

 1. 6.       Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
 • Отчет на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2020г.РЕШЕНИЕ № 57

Комисията по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество е провела 6 заседания, на които е разгледала и взела становища по 40 преписки на молби и жалби на граждани и институции.

  Постоянните комисии освен въпроси от текущ порядък, разглеждат и въпроси и вземат отношение по всички постъпили в деловодството на Общински съвет молби, жалби, питания и др. от граждани и институции, които се разпределят по вътрешен входящ дневник от Председателя на ОбС-Велинград до председателите на ПК.

   Относно водените административни дела от и срещу Общински съвет – Велинград, адв.Дафинка Семерджиева предоставя следната справка:

 

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ОБРАЗУВАНИ ДЕЛА НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ -ВЕЛИНГРАД ЗА 2021 г.

 

Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет- Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд Пазарджик АД №1438/2019г., образувано по оспорване на административен акт, ЧЛ.185 АПК ПРОТИВ ЧЛ.6, Т.3,АЛ.16, АЛ.2,Т.3,ЧЛ.23,Т.2 И ЧЛ.42,АЛ.2, Т.3 ОТ НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 173 ОТ 29.06.2005Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД. Делото е определено като такова със значим обществен интерес. Решени № 55/28.01.2021г. на Административен съд – Пазарджик. Влязло в сила.  

Окръжна прокуратура – Пазарджик/Общински съвет- Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Върховен административен съд АД №12460/2020г., образувано по оспорване на Решение № 722 от 25.09.2020 г. по адм. дело № 1371/2019г. по описа на Административен съд – Пазарджик, с което е обявена нищожността на УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ВОДОПРЕНОС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, определено е като дело със значим обществен интерес. Решение № 5487 от 29.04.2021г. на Върховен административен съд. Окончателно.

Обаластен управител на област Пазарджик/Общински съвет- Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Върховен административен съд АД №1254/2020г., образувано по жалба на Областен управител на област Пазарджик срещу Решение № 285 от 24.09.2020г. на ОбС Решение № 147/24.02.2021г. на Административен съд – Пазарджик. Влязло в сила.

ЕТ „Ади – Бисер Скендеров“/Общински съвет -Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд – Пазарджик. АД №1450/2020г., образувано по жалба на ЕТ „Ади-Бисер Скендеров“ срещу параграф 3 от Тарифа на Общински съвет – Велинград за определяне на таксите за водовземане от нахадищата на минерална вода, безвъзмездно предоствени за управление и ползване на община Велинград за срок от 25 години приета с Решение №335/16.12.2020г. на Общински съвет – Велинград. Решение № 242/19.03.2021г. на Административен съд – Пазарджик. Постъпила е Касационна жалба и има изготвен и изпратен Отговор на касационна жалба. Към настоящия момент няма номер на дело във ВАС.

Асан Ахмедов Юруков/Общински съвет- Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд – Пазарджик. АД №1452/2020г., образувано по жалба на Асан Ахмедов Юруков срещу Решение №133/30.05.2019г. на Общински съвет – Велинград. Решение № 262/24.03.2021г. на Административен съд – Пазарджик. Влязло е в сила.

Фондация „Върховенство на закона“/Общински съвет -Велинград
Инстанции Номер на дело Резултат
Административен съд – Пазарджик. АД №362/2021г., образувано по жалба на Фондация „Върховенство на закона“ срещу чл. 18 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Велинград на Общински съвет – Велинград Очаква се решение, в едномесечен срок, считано от 07.07.21г.

 

 

 

 

О т ч е т

 

по Програмата за работата на Общински съвет – Велинград

за периода 01.01.2021- 30.06.2021г.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА

 

  Срок

 

 

Изпълнение

 

 

1.

Отчет за изпълнението на програмата за работа на ОбС- Велинград 2020г.; Отчет на Кмета на Общината за 2020г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл. 44, т.19, (5) от ЗМСМА

м. I

РЕШЕНИЕ № 1

 

Изпълнено

 

2.

Приемане на бюджета на Община Велинград за 2021г.; Приемане на Програма за капиталовите разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2021г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити. Отчет за състоянието на общинския дълг: Приемане на тригодиша бюджетна прогноза, чл.94, ал.3, т.9 от ЗПФ.

м. I

РЕШЕНИЕ № 47

РЕШЕНИЕ № 48

РЕШЕНИЕ № 49

 

 

3.

Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост и очакваните приходи за 2021г. Състояние и ефективност на  общинската собственост.;

м. І

РЕШЕНИЕ № 17

 

4.

Приемане на Календар с дейности в сферата на културата за 2021г.,  включващ изготвянето на план- сметка с източници на финансиране.

м. І

Отложен с писмо №50/18.01.21г.

РЕШЕНИЕ № 60

 

5.

Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност.

м. І

Изпълнено

 

6.

Отчет за 2020г. по изпълнението на План за интегриране на ромите  

м. І

РЕШЕНИЕ № 15

 

7.

Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Велинград.

м. І

РЕШЕНИЕ № 2

 

8.

Приемане на Програма за 2021г. на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград;

м. І

Отложена с писмо №26/15.01.21г.

РЕШЕНИЕ № 91

РЕШЕНИЕ № 92

 

9.

Отчети  на управителите  на ‘ВКТВ’ ЕООД, ”МЦ-Велинград 2017” ЕООД и ‘МБАЛ-Велинград” ЕООД  за четвърто тримесечие на 2020г.

м. І І

Разгледани на

заседание 25.02.21г.

 

10.

План за развитие на социалните услуги за 2021г. и Отчет за 2020г.

м. І І

Отложени с писмо вх.№109/12.02.21г.

 

11.

Отчет на приходите за рекламна дейност за 2020г. на територията на Община Велинград

м. I I

Изпълнено

 

12.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2020г. и Програма за 2021г. м. I I

РЕШЕНИЕ № 57

 

13.

Отчет за 2020г. по изпълнението на Общинска програма за превенция на наркотичните вещества

м. I I

РЕШЕНИЕ № 55

РЕШЕНИЕ № 56

 

14.

Отчет за 2020г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград;

м. II

РЕШЕНИЕ № 58

 

15

Наредба за горските територии на Община Велинград

м. II

Ще се разглежда

през м. VІI

 

16

Отчет за постъпилите суми за 2020г. от туристически данък; Отчет на Комисията по категоризация на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, в т.ч. новокатегоризирани през 2020г.

м. III

Изпълнено

 

17

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Велинград за 2021г.

м. III

Отложен с писмо вх.№194/15.03.21г.

РЕШЕНИЕ № 93

РЕШЕНИЕ № 142

 

18

Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община Велинград за периода 2021- 2027г.;

м. III

РЕШЕНИЕ № 88

 

19

Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2021г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“

м. III

Разгледани

през м. VI

 

20

Доклад за състоянието на водопреносната мрежа за минерална вода и каптажите на изворите; Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в общинския бюджет, както и задължения; Проверка състоянието на вододайните зони и набелязване мерки за опазването им

м. III

Изпълнено

 

21

Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план на Община Велинград;

м. III

РЕШЕНИЕ № 86

 

22

Годишен отчет за работата на ОП „ СИП и ТИЦ“ за 2020г. – перспективи за развитие. Анализ на разходите и събираемостта на приходите. Състояние на местата за паркиране. Отчет за „синята зона“. Паркиране пред хотелите.

м. IV

РЕШЕНИЕ № 134

 

23

Отчет на Общинска програма за закрила на детето и приемане на нова  

м. IV

РЕШЕНИЕ № 137

РЕШЕНИЕ № 138

24.

Отчет за дейността на читалищата за 2020г.- доклади на председателите на читалища за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства

м. IV

РЕШЕНИЕ № 141

25.

Приемане годишните ОПР и баланси на „ВКТВ“ЕООД, ”МЦ-Велинград 2017” ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД, отчети на управителите. Отчети  за първото тримесечие на 2021г. на управителите на трите търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.

м. IV

РЕШЕНИЕ  №167

РЕШЕНИЕ  №168

РЕШЕНИЕ  №189

26.

Отчет на готовността за провеждане на Културните тържества и Празника на Велинград м. V

Отложен с писмо вх.№366/17.05.21г.

27.

Отчет за участие на Община Велинград в смесени търговски дружества. Перспективи за това участие

м. V I

Представена справка

от търговски регистър.

Перспективи за участие-

непредставени

28.

Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете на Общински съвет  

м.V I

РЕШЕНИЕ № 199

29

Отчет за състоянието на спортните клубове във Велинград

м. V I

Разгледани

30

Отчет на общинските съветници в качеството им на представители в ТД, в които Община Велинград е съдружник или акционер;  Представяне на актуален списък и състояние на ТД;

м. V I

Изпратени писма

до всички ТД.

Представени и

разгледани отчети

от

 ”МБАЛ- Пазарджик” АД

”СПОРТ БЕЕВИ” АД

”Паркинги и гаражи” ООД

Заседанията на Общински съвет-Велинград, за периода 01.01.2021- 30.06.2021г., са проведеждани съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и действащото законодателство в РБ.   Приетите от Общински съвет – Велинград решения са според сферата на дейност, в които се осъществява местното самоуправление, както те са изброени в чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

         На основание чл. 22, ал.2  от ЗМСМА, в 7- дневен  срок  от  приемането  им,  всички  решения  на Общински съвет- Велинград са обявявани на електронната  страница   на  Община  Велинград –http://m.velingrad.bg/?page_id=489 -Общински съвет.   

 

 

 

 

 

 

                      

О Т Ч Е Т

за изпълнението на бюджета на Общински съвет-Велинград за

На основание чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчет по изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от  Общинския съвет. При изразходването на средствата е съблюдавана строго финансовата дисциплина, предвид финансовото състояние на Община- Велинград.

 

Справка Касов отчет Бюджет по функции за 01.01.2021- 30.06.2021г. – ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Съгласно РЕШЕНИЕ № 47, относно Приемане на общински бюджет за 2021г. на Община Велинград, гласуваните средства за ОбС-Велинград са, както следва:

           
Дейност: “Общински съвет”  
  § 0100 – заплати на персонала, нает по трудови правоотношения

52 860

  § 0200 – други вьзнагр. и плащания  

257 376

  § 0500 – задължителни осигурителни вноски

50 239

  § 1000 – издръжка

26 840

  § 1900 -платени данъци и такси

100

  § 4600- разходи за членски внос

870

  Всичко :

388 285

 

                                                                                    Председател на ОбС-Велинград:

                                                                                                                         /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!