РЕШЕНИЕ № 215/29.07.2021г.

Относно: Увеличение на бюджета на Община Велинград в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.
 

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

21

0

1

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 1. 1.      Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2021г в частта и за капиталови разходи с 2 055 933 лева от продажба на общински земи.
 2. 2.      Изменя обект „Преустройство и ремонт на сутерен в ЦПЛР – ОДК в помещения за художествена самодейност” на стойност 60 000лв от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 3. 3.      Изменя обект „Реконструкция на водопроводната мрежа  по бул. “Вела Пеева и ул. “Т. Стайков” , НСН и  авторски надзор” на стойност 73 213 лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 4. 4.      Изменя обект „дофинансиране на обект „Изграждане детска градина в с. Драгиново” на стойност 93 610 лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 5. 5.      Изменя обект „изграждане на 4 броя укрепителни стени в с. Света Петка” на стойност 40 900 лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 6. 6.      Изменя обект „Укрепване на подпорна стена на път PAZ 2063 с. Абланица – с. Цветино” на стойност 19 460 лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 7. 7.      Изменя обект „подмяна водопровод за минерална вода в с. Драгиново” на стойност 23 000 лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 8. 8.      Изменя обект „Изграждане училище в с. Биркова”  на стойност 85 826 лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 9. 9.      Изменя обект „изграждане на довеждаща инфраструктура /водопровод, канализация, електро/ за изграждане на социални домове в гр. Велинград”  на стойност 20 340 лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г, като отнема сумата за обекта и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 10. 10.  Изменя обект „Асфалтиране и изкърпване на улици гр. Велинград”  на стойност 1 214 140 лв. /600 000 лв. от продажба на общински земи и 614 140 лв. от ЦС от РБ/ в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г, като намалява стойността на обекта с 614 140 лв. от ЦС от РБ и същата сумата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
 11. 11.  Разпределя средствата в размер на 3 076 422 лева като, 2 472 282 лв. /2 055 933 лева от увеличение и 416 349 лв. от преразпределяне/ от тях от продажба на общински земи и 614 140 лв. от ЦС от РБ в програмата за капиталови разходи за 2021г. както следва:

11.1 – 59 532лв. от ЦС от РБ за Преустройство и ремонт на сутерен в ЦПЛР – ОДК в помещения за художествена самодейност;

11.2 – 66 232 лв. от ЦС от РБ за обект Реконструкция на водопроводната мрежа  по бул. “Вела Пеева”  и ул. “Т. Стайков” , НСН и  авторски надзор;

11.3 – 93 610 лв. от ЦС от РБ за дофинансиране на обект „Изграждане детска градина в с. Драгиново”;

11.4 – 40 900 лв. от ЦС от РБ за изграждане на 4 броя укрепителни стени в с. Света Петка;

11.5 – 19 460 лв. от ЦС от РБ за Укрепване на подпорна стена на път PAZ 2063 с. Абланица – с. Цветино;

11.6 – 22 960лв. от ЦС от РБ за обект „Подмяна водопровод за минерална вода в с. Драгиново”;

11.7 – 85 826 лв. от ЦС от РБ за обект „Изграждане училище в с. Биркова” ;

11.8 – 20 340 лв. от ЦС от РБ за „изграждане на довеждаща инфраструктура /водопровод, канализация, електро/ за изграждане на социални домове в гр. Велинград”;

11.9 – 59 919 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за основен ремонт /подмяна и реконструкция/ проектиране, авторски надзор и НСН на водопроводната мрежа на ул. „Цанко Церковски” гр. Велинград;

11.10 – 23 217 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за основен ремонт /подмяна и реконструкция/ проектиране, авторски надзор и НСН на водопроводната мрежа на ул. „Димитър Грънчаров” в участъка между ул. „Осми Март” и бул. „Съединение” в гр. Велинград;

11.11 – 59 390 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за основен ремонт /подмяна и реконструкция/ проектиране, авторски надзор и НСН на водопроводната и канализационна мрежа и съответните сградни отклонения на ул. „Ангел Чопев” гр. Велинград;

11.12 – 41 029 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за извършване на авариен ремонт на водопроводната мрежа на ул. „Борислав” гр. Велинград;

11.13 – 38 511 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за извършване на авариен ремонт на водопроводната мрежа на ул. „Иван Асен” гр. Велинград;

11.14 – 40 550лв. от собствени средства от продажба на общински земи за извършване на авариен ремонт на водопроводната мрежа на ул. „Райна Княгиня” гр. Велинград;

11.15 – 62 943лв. от собствени средства от продажба на общински земи за извършване на авариен ремонт на водопроводната мрежа на ул. „Маяковска” гр. Велинград;

11.16 – 62 950лв. от собствени средства от продажба на общински земи за извършване на авариен ремонт на водопроводната мрежа на ул. „Климент Охридски” гр. Велинград;

11.17 – 15 545лв. от собствени средства от продажба на общински земи за извършване на авариен ремонт на водопроводната мрежа на ул. „Ангел Кънчев” гр. Велинград;

11.18 – 567 600лв. от собствени средства от продажба на общински земи за основен ремонт /подмяна и реконструкция/ проектиране, авторски надзор и НСН на водопроводната мрежа на ул. „Братя Маврикови в участъка от ул. „Клептуза” до ул. „Еделвайс” гр. Велинград;

11.19 – 30 902лв. от собствени средства от продажба на общински земи за подмяна на канализацията на ул. „Иван Ушев” гр. Велинград;

11.20 – 24 446 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Маркови скали” гр. Велинград;

11.21 – 17 215 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Евлоги Георгиев” в участъка от ул. „Връх Киселец” до ул. „Чарлз Дарвин” гр. Велинград;

11.22 – 9 665 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Пирогов” гр. Велинград;

11.23 – 12 272 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Менделеев” в участъка от бул. „Съединение” до ул. „Пионерска”  гр. Велинград;

11.24 – 20 893 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Лермонтов” гр. Велинград;

11.25 – 180 280 от ЦС от РБ за проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР и НСН на ул. „Корията” в участъка от ул. „Христо Смирненски” до ул. „Устето”  гр. Велинград;

11.26 – 18 084 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Щандор Петьофи” гр. Велинград;

11.27 – 28 450 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Стою Калпазанов” гр. Велинград;

11.28 – 36  211 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Кокиче” гр. Велинград;

11.29 – 15 550 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Печенег” гр. Велинград;

11.30 – 38 750 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Райна Княгиня” гр. Велинград;

11.31 – 14 210 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Нежовица” гр. Велинград;

11.32 – 69 880 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Стража” гр. Велинград;

11.33 – 222 760 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на алеи в централен гробищен парк на гр. Велинград;

11.34 – 31 200 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за направа хоризонтална улична маркировка по улици на гр. Велинград;

11.35 – 100 000 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за до финансиране на обект укрепване на свлачище на ул. „Чепинска” гр. Велинград;

11.36 – 25 000 лв. от ЦС от РБ за направа на паркинг места бул. „Съединение” гр. Велинград;

11.37 – 4 800 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за направа обследване и технически паспорт на сградата на ЦДГ „Детски рай” гр. Велинград;

11.38 – 16 200 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за направа на технически проект за топло ефективност на сградата на ЦДГ „Детски рай” гр. Велинград;

11.39 – 614 140лв. от собствени средства от продажба на общински земи за обект „Асфалтиране и изкърпване на улици гр. Велинград”  и обекта става на обща стойност 1 214 140 лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г;

11.40 – 140 000 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за асфалтиране на ул. „Никола Вапцаров” трети етап;

11.41 – 15 000 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за подмяна водопровод на ул. „Чепинска” в с. Света Петка;

11.42 – 20 000 лв. от собствени средства от продажба на общински земи за ремонт и благоустрояване на терена и инфраструктурата в ПИ 10540.501.3132 и ПИ 10540.501.2788 по ККККР на гр. Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №3 от дневния ред, по вх.№492/19.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!