РЕШЕНИЕ № 217/29.07.2021г.

Относно: Приемане на краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източниции и биогорива.
 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.9 във връзка с чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и след проведеното гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.

Приложение: Програма.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №5 от дневния ред, по вх.№484/16.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!