РЕШЕНИЕ № 219/29.07.2021г.

Относно: Кандидатстване на община Велинград за безвъзмездно финансиране по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна и общинска собственост“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от „Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021“, с обект на интервенция ЦДГ – “Еделвайс”, град Велинград.

        На основание чл.21, ал.1,  т.12 и т.23, във връзка с чл. 17, ал. 1 т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Насоки за кандидатстване  по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна и общинска собственост“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от „Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021“ и след проведеното гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласие община Велинград да кандидатства по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна и общинска собственост“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от „Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021“, с обект на интервенция ЦДГ – “Еделвайс”, град Велинград.

            2. Дава съгласие за сътрудничество по проекта с Партньор от страна-донор по Програма ВЕЕЕЕС (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №7 от дневния ред, по вх.№465/05.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!