РЕШЕНИЕ № 220/29.07.2021г.

Относно: Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2021/2022г.
 

        На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.54, ал.5 и ал.6 от ЗПУО и чл.5, ал.1 от Постановление № 121 от 23 юни2017 г. на Министерски съвет за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведеното гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

І. Утвърждава списък на защитените детски градини и училища в Община Велинград:

            1. ДГ „Юрий Гагарин” с. Света Петка

            2. ДГ „Кокиче” с. Грашево

            3. ОУ „Христо Ботев” с. Абланица

            4. ОУ „Д-р Петър Берон” с. Биркова

            5. ОУ „Васил Левски” с. Грашево

            6. ОбУ „Васил Левски” с. Кръстава

            7. ОбУ „Иван Вазов” с. Пашови

            8. СУ „Христо Смирненски” с. Света Петка

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №8 от дневния ред, по вх.№477/15.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!