РЕШЕНИЕ № 221/29.07.2021г.

Относно: Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2021/2022г.
 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.53, ал.5 и ал.6 от ЗПУО и чл.3, ал.1 от Постановление № 128 от 29 юни2017 г. на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училищаи след проведеното гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

І. Утвърждава списък на средищните детски градини и училища в Община Велинград:

            1. ДГ „Юрий Гагарин” с. Света Петка

            2. ОУ „Христо Ботев” с. Абланица

            3. ОУ „Д-р Петър Берон” с. Биркова

            4. ОУ „Васил Левски” с. Грашево

            5. ОбУ „Васил Левски” с. Кръстава

            6. ОбУ „Иван Вазов” с. Пашови

            7. СУ „Христо Смирненски” с. Света Петка

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №9 от дневния ред, по вх.№478/15.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!