РЕШЕНИЕ № 222/29.07.2021г.

Относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
 

         На основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от ЗМСМА, чл.27 във връзка с чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги и след проведеното гласуване с

 

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Общински съвет – Велинград създава Съвет по въпросите на социалните услуги.
  2. Определя  за член на Съвета по въпросите на социалните услуги следния общински съветник – Рахим Енгяк.
  3. Определя състав на Съвета по въпросите на социалните услуги както следва :

3.1. Исмаил Моллов-заместник – кмет

3.2.  Мариана Зинкова – началник на отдел „ХСД“

3.3. Надежда Стефанова – главен специалист в отдел „ХСД“

3.4. Дияна Кехайова – директор на дирекция „Социално подпомагане“-Велинград

3.5. Павлина Масларова – началник отдел „ИОХУСУ“

3.6. Инспектор Александър Терзиевпредставител на РУ-Велинград

3.7. Анелия Куртакова – гл. инспектор, отдел ПБПЗ, Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Пазарджик

3.8. Катя Славова – председател на Общинска организация на инвалидите „Зорница“

3.9.  Анна Коева – главен експерти в отдел „АППТ“ при  Дирекция „Бюро по труда“ Велинград

3.10.  Елена Канлиева – директор на „ЦСОП-Велинград“

3.11.  Мариана Атанасова – директор на Дневен център за деца и младежи с  увреждания „Надежда“

3.12.  Айше Хаджиева – родител на дете ползващо социалната услуга на ДЦДМУ „Надежда“

3.13.      Десислава Сандакова – директор на ЦНСТДБУ 1 и 2

3.14.     Ангел Ачев – директор на дом за стари хора „Ела“

3.15.     Веселина Ямакова – директор на ЦНСТДМУ 1 и 2

3.16.     Калинка Благова – председател на ТО на слепите – Велинград

3.17.     Рахим Енгяк – общински съветник

3.18.     Йорданка Нанова – директор     ЦОП

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №10 от дневния ред, по вх.№491/19.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!