РЕШЕНИЕ № 223/29.07.2021г.

Относно: Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г.
 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград   и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет-Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т.1. По чл.35, ал.1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/ с имот:

 УПИ№ХІV- здравни услуги с площ от 724 кв.м., за който е отреден имот пл.№8, находящ се в кв.2 по плана на с.Света Петка, общ.Велинград ведно с  двуетажна масивна сграда с площ 264 кв.м. кв.м., АЧОС№ 249/27.06.2007 г.

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОС /продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имоти:

 1/ Поземлен имот с идентификатор 10450.502.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ 430 кв.м., АЧОС№1206/10.06.2021 год.

            2/ Поземлен имот с идентификатор  10450.501.2325 по КККР на гр.Велинград, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ от 307 кв.м., АЧОС №1207/16.06.2021 год.

т.4 Дарение на общински имот с имот:

Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1966 по КККР на гр.Велинград, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ от 300 кв.м., АЧОС №1204/11.03.2021 год.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №11 от дневния ред, по вх.№488/16.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!