РЕШЕНИЕ № 224/29.07.2021г.

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща  поземлен имот с идентификатор 10450.501.2325 по КККР на гр.Велинград, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 307 кв.м. на Павлина  Павлова и Павел Павлов, собственици на двуетажна жилищна сграда, построена върху нея и определяне  пазарна цена на имота/ул.”Иван Ушев”№52, кв.Каменица/.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад   и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 10450.501.2325/десет хиляди четиристотин и петдесет точка петстотин и едно точка две хиляди триста двадесет и пет/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК/номер по предходен план 8460, квартал 443, парцел: VІ/, целият с площ от 307 кв.м./триста и седем кв.м./ на Павлина Павлова и Павел Павлов, собственици на двуетажна жилищна сграда със ЗП=97 кв.м., построена в общинския имот, съгласно Нотариален акт № 146, том І, рег.№1946, н.дело№136 от 2010 год., вписан в Служба по вписванията–гр.Велинград с Вх.рег.№1224, Акт№145, том ІV, н.д.660/2010 г. на 31.08.2010 г.

            2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 9 056.60 лв.(девет хиляди петдесет и шест лв. и шестдесет ст.) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 29.06.2021 год. на лицензиран оценител инж.Марина Димитрова Аврамова за заплащане от Павлина Павлова и Павел Павлов.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №12 от дневния ред, по вх.№472/13.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!