РЕШЕНИЕ № 226/29.07.2021г.

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща ? идеална част от поземлен имот с идентификатор 10450.502.75 по КККР на гр.Велинград, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 430 кв.м. на Татяна Славчева, собственик на етаж трети, гараж и 1/2 идеална част от приземен етаж, изба и таван в многофамилна жилищна сграда, построена върху нея и определяне  пазарна цена на имота.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад   и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:

            – ? идеална част от поземлен имот с идентификатор 10450.502.75/имот номер десет хиляди четиристотин и петдесет точка петстотин и две точка седемдесет и пет/  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК/номер по предходен план 2565, квартал 357, парцел: VІ/, целият с площ 430 кв.м./четиристотин и тридесет кв.м./ на Татяна Славчева, собственик на етаж трети с идентификатор 10450.502.75.1.2 в жилищна сграда-многофамилна ведно с гараж,  ? идеална част от приземен етаж, изба и таван, построени върху общинския имот, съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 29.03.1984 год.

            2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 8773 лв.( осем хиляди седемстотин седемдесет и три лв.) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 07.07.2021 год. на лицензиран оценител инж.Марина Димитрова Аврамова за заплащане от Татяна Славчева.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №14 от дневния ред, по вх.№474/13.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!