РЕШЕНИЕ № 227/29.07.2021г.

Относно: Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински поземлен имот:   УПИ№ХІV- здравни услуги с площ от 742 кв.м., за който е отреден имот пл.№8, находящ се в кв.2 по плана на с.Света Петка, общ. Велинград ведно с двуетажна масивна сграда с площ от 264 кв.м.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 95, т.3 във връзка с чл. 96, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на общински поземлен имот, находящ се в с. Света Петка, общ. Велинград, а именно:

             -УПИ№ХІV – за здравни услуги с площ от 742 кв.м., за който е отреден имот пл. №8, находящ се в кв. 2 по плана на с. Света Петка, общ. Велинград ведно с  двуетажна масивна сграда с площ от 264 кв.м.

            2. Определя за членове на комисията за разработване на конкурсните условия и провеждане на конкурса следните общински съветници:

…………

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №15 от дневния ред, по вх.№475/13.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!