РЕШЕНИЕ № 228/29.07.2021г.

Относно: Дарение на общински недвижим имот с идентификатор 10450.503.1966 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 300 кв.м. за построяване на параклис в полза на Църква ”Свети Георги”, гр.Велинград, ЕИК 176052876/ кв.Чепино/.

        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, чл.34, ал.4, чл.35, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.53, ал.1, т.8 и чл.61, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, заявление с вх.№53-01/17/16.02.2021 год. от Църковно настоятелство при Църква”Свети Георги”, гр.Велинград, ЕИК 176052876,  Доклад и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се дари общински недвижим имот с идентификатор 10450.503.1966/десет хиляди четиристотин и петдесет точка петстотин и три точка хиляда деветстотин шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК/ номер по предходен план: кв.3981, парцел ІІІ-за православен храм/, целият с площ от 300 кв.м./триста кв.м./, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№1204/11.03.2021 год. в полза на Църква ”Свети Георги”, ЕИК 176052876 със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, обл.Пазарджик, ул.”Цанко Церковски”№30, представлявана от свещеноиконом Ангел Терезов – Председател.

            2. Данъчната оценка на общинския имот, предмет на дарението, подробно описан в т.1 е 3 017.10 лв./три хиляди и седемнадесет лв. и десет ст./, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №6304000494/12.03.2021 год.

            3. Общинският имот, предмет на дарението да бъде ползван за строеж на параклис за нуждите на Църква ”Свети Георги”, гр.Велинград.

 4. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №16 от дневния ред, по вх.№494/19.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!