РЕШЕНИЕ № 229/29.07.2021г.

Относно: Одобряване на петна за поставяне на преместваеми сезонни обекти за търговия.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 56 от ЗУТ,  чл.19, ал.2, т. 1, букви „б” и „в“, т. 2, букви „б” и „в“, т.3, букви „б” и „в“, от Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Утвърждава ползването на петна, одобрени  на ЕСУТ на 10.06.2021 г., за поставяне на временни преместваеми сезонни обекти за търговия както следва:

1.1.               Петно с площ от 6 /шест/  кв. м.   за поставяне на преместваем обект  – маси и столове, одобрено на ЕСУТ  с Решение № XXIX, Протокол № 4 от 10.06.2021 г.,  разположено в тротоарно уширение на имот с идентификатор 10450.502.3410 ( бул. „Съединение“ № 85), източно от имот с идентификатор 10450.502.1521.2. По стар план  петното е разположено източно от УПИ XXI-7157 – „ЖС, офиси, търговия и услуги“, кв.  96 по плана на гр. Велинград.

1.2.               Петно с площ от 5 /пет/  кв. м.   за поставяне на преместваем обект  – хладилни витрини за напитки и сладолед, одобрено на ЕСУТ  с Решение № XXVIII, Протокол № 4 от 10.06.2021 г. разположено в тротоарно уширение източно от имот с идентификатор 10450.501.1804.5 по КККР на гр. Велинград ( по стар план УПИ XI- 2593 – “за ЖС, търговия , услуги и къщи за гости“, кв. 200 по плана на гр. Велинград).

Обектът, пред който е разположено петното, е магазин за хранителни стоки на бул. „Съединение“ № 125.

1.3.               Петно с площ от 5 /пет/  кв. м.   за поставяне на преместваем обект  -  маси и столове и хладилни витрини,  одобрено на ЕСУТ  с Решение № XXVII, Протокол № 4 от 10.06.2021 г., разположено в тротоарно уширение южно от имот с идентификатор 10450.502.666.2  по КККР на гр. Велинград ( по стар план УПИ III- 3713,3714,  кв. 200 по плана на гр. Велинград). Обектът, пред който е разположено петното, е магазин на  ул. „Цар Самуил“ № 11.

1.4.               Петно с площ от 2 /два/ кв. м. за поставяне на преместваем обект за търговия – маси и столове,  одобрено на ЕСУТ  с Решение № XXVI, Протокол № 4 от 10.06.2021 г.разположено в тротоарно уширение северно от имот  с идентификатор 10450.501.324.1 по КККР на гр. Велинград ( по стар план УПИ II-361, кв. 328 по плана на гр. Велинград). Обектът, пред който е разположено петното, е магазин на ул. „Владо Черноземски“ № 57.

1.5.              Петно с площ от 1 / един /  кв. м.   за поставяне на преместваем обект – кафе машина, одобрено на ЕСУТ  с Решение № XXIV, Протокол № 4 от 10.06.2021 г., разположено в тротоарно уширение пред  имот , за който е образуван УП I- 184, кв. 25 по плана на с Пашови.

1.6.             Петно с площ от 1 / един /  кв. м.   за поставяне на преместваем обект – кафе машина, одобрено на ЕСУТ  с Решение № XXV, Протокол № 4 от 10.06.2021 г. разположено в тротоарно уширение на  имот №  501.9731   по плана на с Пашови ( ул. „Вела Пеева“ от о.т. 36 до о.т. 37). Петното е разположено пред УПИ IV – 219, кв. 21 по плана на с. Пашови

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №17 от дневния ред, по вх.№485/16.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!