РЕШЕНИЕ № 230/29.07.2021г.

Относно: Определяне и предоставяне на площ за изграждане на „арт-сцена по изкуства на открито” за нуждите на ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМТЛЕКС – ВЕЛИНГРАД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 56   от  ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Утвърждава схема на петно с площ  от 30 кв. м., прието на ЕСУТ на Община Велинград с Решение № XXX, Протокол № 4 от 10.06.2021 г., находящо се в източната част на имот с идентификатор 10450.502.1865, за изграждане на   „арт-сцена по изкуства на открито“  ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЛР ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВЕЛИНГРАД, във връзка със спечелен проект по програма ПУДООС  „ за чиста околна среда“.
  2. Възлага изпълнението на решението на Директора на ЦПЛР ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВЕЛИНГРАД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №18 от дневния ред, по вх.№486/16.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!