РЕШЕНИЕ № 231/29.07.2021г.

Относно: Подписване на  анекс към договор № 306/30.06.2011 г., сключен между Община Велинград и „Дистоспорт“ ЕООД, за срок до провеждането на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг или конкурс.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 14, ал. 7  и ал. 8 от ЗОС, чл. 28, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за подписване на  анекс към договор №  306/30.06.2011 г., сключен между Община Велинград и „Дистоспорт“ ЕООД, за срок до провеждането на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг или конкурс.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №19 от дневния ред, по вх.№487/16.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!