РЕШЕНИЕ № 232/29.07.2021г.

Относно: Одобрение на един брой петно-терен ПОС за поставяне на 1 брой нов рекламно-информационен елемент-билборд, находящ се на кръстовище бул.”Съединение” и ул.”Ленища”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 от ЗОС,  чл.57  от ЗУТ, чл.35, ал.1 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград и след проведено заседание на Експертен съвет по устройство на територията- Велинград и взето Решение XXXII от Протокол № 4/ 10.06.2021 г., след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

1

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Одобрява и приема:

1 (едно) ново петно/ терен публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационен елемент –билборд върху стъпка/ фундамент от 1 м2 с размери на съоръженията  3,0 м2 Х 4,0 м2, находящо се както следва:

  1.  Петно № 42 на ляв тротоар при кръстовището на бул. „Съединение” и ул. „Ленища” в посока към кв. Чепино. (пред имот XXIII-4805, кв.63).
  2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнението на точки 1-ва.
  3. Възлага на Главния архитект върху описаното  петно по т.1 и след изпълнението на т.2, да се извършат законоустановените процедури за издаване на Разрешение за поставяне на РИЕ.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №20 от дневния ред, по вх.№471/13.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!