РЕШЕНИЕ № 233/29.07.2021г.

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №162/27.04.2021г., на основание чл. 62, ал. 2 от АПК.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.108, ал. 2 и чл. 64 от ЗУТ, чл. 54а от ЗКИР и чл. 62, ал. 2 от АПК,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. ОТМЕНЯ Решение № 162 от 27.04.2021 год. на Общински съвет –Велинград, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, поради допусната очевидна фактическа грешка, вместо което ПРИЕМА:

1. Разрешава изработване на ПУП парцеларен план и Схема на трасе за обект: ново трасе на канализация от т.Б в у.п.и. № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”, м. “Голямо блато” /п.и. 10450.149.159/, по кадастрална карта на гр. Велинград, преминаващо през п.и. 10450.150.110 /полски път/ – т.4, -т.3, дължина на ново трасе на канализация /извън регулация от т.Б до т.3/ – 159 м.,  и схема на трасе в регулация – т.3, -проектна шахта 5, проектна шахта 6, проектна шахта 7 по улици с ос.т.2686а-2687б-2687а по регулационен план на гр. Велинград, с дължина – 43 м. като се включва в съществуваща канализация.  Обща дължина на ново трасе на канализация в и извън регулация- 202 метра.

            2.Дава съгласие за съобщаване и попълване по представено от “ВКТВ” ЕООД заснемане на съществуваща канализация в кв. 420 на гр.Велинград по улици “Хан Аспарух”, „Юндола” и в път п.и. 10450.150.104, в и извън регулация от шахта 1 до шахта 3 и шахта 4 – 231,18м, във връзка с чл. 54а от ЗКИР, като се съобщи на заинтересованите лица.

3.Във връзка с т. 1 възлага на Кмета на Община-Велинград да извърши последващи действия по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №21 от дневния ред, по вх.№467/06.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!