РЕШЕНИЕ № 234/29.07.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на  подробен устройствен план   –  схема за трасе на обект: „Трасе на водопровод за минерална вода от т.А Сондаж №4 „Власа ”, находище Велинград-Каменица до т.В „ Къща за гости с басейни и СПА център” в УПИ VІ-8513-ЖС , кв. № 3445 /ПИ 10450.501.2848/, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV , Разрешително за водовземане от минерална вода № 0053/02.06.2021 год. на  Община Велинград, НА 58,том ІІ, дело169/07.03.2019 г.,  задание и идейна скица/предложение и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

              1.Разрешава изработване на ПУП –  схема за трасе на обект: „Трасе на водопровод за минерална вода от т.А Сондаж №4 „Власа ”, находище Велинград-Каменица до т.В „ Къща за гости с басейни и СПА център” в УПИ VІ-8513-ЖС , кв. № 3445 /ПИ 10450.501.2848/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград.

            Предложеният подробен устройствен план – схема на трасе, предвижда  трасето на новия подземен водопровод за минерална вода да започне от т.А- съществуващ общински водопровод от Сондаж №4 „Власа”, находище Велинград-Каменица, като присъединяването ще се осъществи от ъгъла на улиците „Искра „ и „Евлоги Георгиев” /север/ при о.т.255, тръгва на североизток, успоредно на около 1 м от бордюра в уличното платно/южното полуплатно/, докато достигне до крайната си точка- т.В „ Къща за гости с басейни и СПА център” в УПИ VІ-8513-ЖС , кв. № 3445 /ПИ 10450.501.2848/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград   , ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, област Пазарджик.

            Дължина на новото трасе ще бъде 96 л. м, като е предвидено едно отклонение – 2 м, за изграждане на водомерна шахта /ВШ1/  в южния тротоар на ул.”Евлоги Георгиев”  при връзката със съществуващия водопровод.

           Новото трасе е проектирано при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения.

           2.Дава съгласие за преминаване на водопровода  и разполагане на водомерна шахта  по посочената по-горе улица и тротоар.

3.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            4.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            5.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            6.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            7.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №22 от дневния ред, по вх.№480/15.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!