РЕШЕНИЕ № 235/29.07.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план на подземен водопровод за минерална вода от т.А – общински резервоар за минерална вода от находище „Велинград – Чепино”-№18 /Хидравличен каптаж „Чепино”/, попадащ  в ПИ 10450.212.73 , с НТП „Дървопроизводителни горски площи” до т.В, попадаща ПИ 10450.212.106 /” Хотел апартаментен тип”, със СПА център,търговия и услуги/  от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV , Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610139 от 14.04.2021 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и Приложение (неразделна част от Разрешителното) и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Разрешава изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов водопровод за минерална вода от т.А – общински резервоар за минерална вода  в ПИ 10450.212.73 от находище „Велинград – Чепино” /Хидравличен каптаж „Чепино” / до т.В  до  ПИ 10450.212.106 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

 Трасето ще бъде осигурено подземно,  ще се изпълни съгласно Приложение, неразделна част от Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610139 от 14.04.2021 год., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. Дължината на новия подземен водопровод ще бъде 31 л. м. –  извън регулация (съгласно регистър на засегнатите територии ПИ 10450.212.73, ПИ 10450.212.104, 10450.212.106, 10450.212.107, 10450.212.108), показан със зелена непрекъсната линия, съгласно изготвения идеен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план.

Ново трасе на подземен водопровод за минерална вода от т.А – общински резервоар за минерална вода  в ПИ 10450.212.73 от находище „Велинград – Чепино” /Хидравличен каптаж „Чепино” /, тръгва на североизток през имот ПИ 10450.212.73 и от там трасето продължава на югоизток  докато стигне до крайната си точка-  т.В , представляваща ПИ 10450.212.106 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

               2.Дава съгласие за преминаване на водопровода по югозападната имотната граница на имот ПИ 10450.212.104 .

  3.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

              4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №23 от дневния ред, по вх.№479/15.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!