РЕШЕНИЕ № 236/29.07.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП  парцеларен план на за обект: ”Нов ЖБ Стълб 26-20-А в оста на съществуваща ВЛ „Ленища-Велинград” и нов МТТ до него в ПИ 10450.38.65, местност „Босак” по КККР на гр.Велинград,  ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА ,  чл. 124а,  ал. 1, чл.124 б и чл. 134,ал.2 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 1.Разрешава изработване на ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект: ”Нов ЖБ Стълб 26-20-А в оста на съществуваща ВЛ „Ленища-Велинград” и нов МТТ до него в ПИ 10450.38.65, местност „Босак” по КККР на гр.Велинград,  ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

Целта на разработката е да се обособи местоположението и да се определи сервитут за поставяне на нов железобетонен стълб /ЖБ стълб/ и нов МТТ /метално табло-трансформаторно/ до него в оста на съществуващата Въздушна линия 20 Кv „Лепеница-Велинград”. Новият стълб е предвиден да се постави в ПИ 10450.38.65 по КККР на Велинград, на около 0,20 м от границата на имота с ПИ 10450.40.77, а новият МТТ да се постави непосредствено до него / на около 0,60 м от имотната граница /, както е показано в графичната част. Размерите на МТТ са 1,50/0,80 м, а сервитутът му е 5,50/5,90 м , съгласно Наредба 16/09.06.2004 г. и задание на възложителя.

Проектът ще бъде изготвен при спазване на изискванията на  Наредба 8 от 28.07.1999 год. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения и ще бъде съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУВТУЗ и Наредба № 8 – „За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове”.

2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            6.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №24 от дневния ред, по вх.№481/15.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!