РЕШЕНИЕ № 237/29.07.2021г.

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова въздушна линия ниско напрежение – продължение на съществуваща в обхвата на общински път Велинград – Драгиново /ПИ 23234.296.182 по КККР на с. Драгиново, Община Велинград.

На основание чл.21, ал.(1) т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост и одобрява парцеларен план за трасе на нова въздушна линия ниско напрежение – продължение на съществуваща в обхвата на общински път Велинград – Драгиново /ПИ 23234.296.182 по КККР на с. Драгиново, Община Велинград.

          Общата дължина на новото трасе на въздушна линия ниско напрежение и 48,50 м. Трасето е проектирано като продължение на съществуваща ВЛ – от съществуващ стълб с два нови стълба в обхвата на общинския път без да се засягат частни имоти, както е показано в графичната част. Сервитута на трасето е експертно определен на 2,10 м. – по 0,60 м. от страната на имотите и 1,50 м. към пътя.   Предвижда се оста на въздушната линия да е на 1 м. от имотните граници.

           Към заявлението са приложени, следните документи: ПУП, изработен от инж. В. Кирова.

           2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №25 от дневния ред, по вх.№466/06.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!