РЕШЕНИЕ № 239/29.07.2021г.

Относно: Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1425-общински в кв.56 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

               1.Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинска собственост допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1425-общински в кв.56 в границите на УПИ ХІІІ-общ. в кв.56 по плана на с.Драгиново.

             2. Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинска собственост, Кмет на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „ОСЗ“, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише акта за непълноти/грешки/ относно попълването на в одобрения план на кадастрален план на с.Драгиново с нов имот 1425-общински в кв.56.

              3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №.28 от дневния ред, по вх.№501/22.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!