РЕШЕНИЕ № 241/29.07.2021г.

Относно: Упълномощаване за подписване на тристранен договор за обект:  „Монументално-декоративен елемент – възпоменателен православен кръст” със ЗП 21,40 м2 и Н 21,50 м, находящ се в поземлен имот с пл. № 7300 (по обезсилен кадастрален план), УПИ Х-6840,7300, отреден за парк, кв. 143 по плана на гр. Велинград, поземлен имот 10450.502.1546 по КККР, ул. „Цар Самуил”.

В УПИ Х-6840,7300, отреден за парк, кв. 143 по плана на гр. Велинград, поземлен имот 10450.502.1546 по КККР, ул. „Цар Самуил”, публична общинска собственост с дарения от цялата Велинградска общественост и от фирми, в т.ч. участвали в строителството и участници в инвестиционния процес, включително с участието на сдружение за развитие „Западни Родопи – Велинград”, е изграден „Монументално-декоративен елемент – възпоменателен православен кръст” със ЗП 21,40 м2 и Н 21,50 м.. По данни на председателя на Сдружение за развитие „Западни Родопи” – Велинград – Пламен Ангелов, има съществуващи финансови задължения към „МЕТАЛИКА” ООД в размер 7 998.67 лв.

Съобразявайки вида на конструкцията, както и изрична яснота за бъдещото поддържане в техническа изправност на металната конструкция на обекта, необходимост от взимане на мерки, обезпечаващи приключване изготвянето на строителни книжа за въвеждането му в експлоатация, както и предприеме на всички правни и фактически действия, касаещи установяване на правопораждащо действие за публична общинска собственост на обекта и на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7, чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 4 от Закон за общинската собственост, чл. 161, ал. 1 от ЗУТ, споразумение № 742/19.08.2016 г. със Сдружение за развитие „Западни Родопи” Велинград  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Упълномощава кмет на община Велинград да сключи тристранен договор между община Велинград, с адрес и седалище на управление, гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, Булстат ………, „МЕТАЛИКА” ООД с адрес и седалище на управление, гр. Пазарджик, ул. „.……., Булстат …….., представлявано от управителя си Роман .. Цветков и  сдружение за развитие „Западни Родопи” – Велинград, с Булстат …., представлявано от Пламен … Ангелов, въз основа на който община Велинград да:

1.1. заплати на „МЕТАЛИКА” ООД, с адрес и седалище на управление, гр. Пазарджик, ул. ….., Булстат …., представлявано от Роман .. Цветков, сумата в размер 7 998.67 лв. с изискване на клаузи в договора, обезпечаващи въвеждането в експлоатация на обект: „Монументално-декоративен елемент – възпоменателен православен кръст” със ЗП 21,40 м2 и Н 21,50 м, находящ се в поземлен имот с пл. № 7300 (по обезсилен кадастрален план), УПИ Х-6840,7300, отреден за парк, кв. 143 по плана на гр. Велинград, поземлен имот 10450.502.1546 по КККР, ул. „Цар Самуил”.

1.2. Възлага на Кмет на Велинградска община – от Сдружение за развитие „Западни Родопи – Велинград”, безвъзмездно за община Велинград, да предприеме всички правни и фактически действия, касаещи установяване на правопораждащо действие за публична общинска собственост на обект „Монументално-декоративен елемент – възпоменателен православен кръст” със ЗП 21,40 м2 и Н 21,50 м, находящ се в поземлен имот с пл. № 7300 (по обезсилен кадастрален план), УПИ Х-6840,7300, отреден за парк, кв. 143 по плана на гр. Велинград, поземлен имот 10450.502.1546 по КККР, ул. „Цар Самуил”.

2. Средства в размер 7 998.67 лв. да бъдат осигурени от общински бюджет за 2021 г. от разходната част на дейност „Други дейности по културата” § 1000 – издръжка, както и средства, необходими за тестване на заварки в размер до 1500 лв.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.07.2021г., Протокол №10, точка №30 от дневния ред, по вх.№512/28.07.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!