Обявление ПУП-ПРЗ с. Алендарова кв.7, поземлен имот -133

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед №809/15.06.2021г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект за частично изменение на плана за регулация , уличната регулация за УПИ I33 в кв.7 при о.т.23 се променя, като минава по част от имотната граница на ПИ- 33и ПИ-34  така че улицата се разширява в часттаот ПИ-33 до ПИ- 34. Дворищната регулация се променя във връзка с § 8 от ЗУТ, като вътрешнорегулационни  линиите минавт по имотната граница на ПИ 33 ,ПИ-34 и ПИ-32и във връзка с това се образуват  нови УПИ VI-34 ,I-33 ,II-30 и V-32 с площ и отреждане, както следва:

УПИ I-33 с площ -264.00 кв. м.

УПИ II-30 с площ -653.00 кв. м.

УПИ VI-34 „Търговия и услуги“ с площ -100.00 кв. м.

 УПИ V-32 с площ -243.00 кв. м.

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващата двуетажна жилищна сграда в УПИ I-33 като се предвижда реконструкцията й в рамките на съществуващият контур и удължаване на съществуващата площадка на входа на сградата с около 2м., така че да се спази отстояние от 3м. от границата на имота. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването

Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

       Промяната в регулационните линии е отразена с червен  и зелен цвят в идейното предложение.

 Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

АМП

Коментарите са изключени!