Извънредно заседание, което ще се проведе на 13.08.2021 г. /петък/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  13.08.2021 г. /петък/ от 11,00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отпускане от бюджета на Община Велинград за 2021г. в параграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет – Велинград“ еднократна финансова помощ за животоспасяваща операция на Али Халилов Ходжов. Докл.:Л.Перчинков

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                    /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!