РЕШЕНИЕ № 242 /13.08.2021г.

Относно: Отпускане от бюджета на Община Велинград за 2021г. в параграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет – Велинград“ еднократна финансова помощ за животоспасяваща операция на Али Ходжов.

На основание  чл. 21, ал.1, т. 6, т. 23 от ЗМСМА, Предложение с вх. № 524 от 10.08.2021 г. от Мустафа Еюпов, чл. 60, ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Разрешава да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 (десет хиляди лева) лв. от бюджета на Община Велинград за 2021г. за еднократна финансова помощ, необходима за животоспасяваща операция на Али Ходжов.

2.     Задължава Кмета на Община Велинград  да информира Общински съвет – Велинград за разходване на средствата отпуснати от § /параграф/ 42-14  „Помощи по решение на Общински съвет – Велинград“ за финансова помощ за животоспасяваща операция на Али Ходжов.

Средствата са предвидени в §42-14 по бюджета на община Велинград за 2021 г., както следва:

§42-00-текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства;

§42-14 обезщетения и помощи по решение на Общински съвет-Велинград.

3.    ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящето решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, поради необходимостта да се защити особено важен интерес, а именно живота и здравето на Али Ходжов, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 13.08.2021г., Протокол №11, точка №1 от дневния ред, по вх.№527/11.08.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!