ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

      На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/169 от 17.08.2021 г. и чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за ОВОС

 

У В Е Д О М Я В А М Е

    Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

Изграждане на обслужващ път- транспортен достъп” в местностите Джестов въбел, Голяма мътница и Стража“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик“

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

 ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

 

 

 

 

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Велинград, гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

Коментарите са изключени!