Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1190/25.08.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ-1323 в кв.6 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ ІХ – свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата, както е показано в графичната част със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

     Устройствената зона е жилищна с малка плътност и височина на застрояване.

     Промените са отразени със кафяв цвят в идейното предложение.

     Заповедта  се намира в сградата на кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

31.08.2021 г.

Коментарите са изключени!