Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1196/25.08.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ХVІІ-316,318 и улица с о.т. №№ 119-120-124 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация се променя уличната регулация за улица с о.т. №№ 119-120-124 като регулационните линии за УПИ ХVІІ на ъгъла на улицата се поставят по съществуваща жилищна сграда и гараж в ПИ 317 по плана на с.Драгиново. Улицата е изградена и функционира по обособените имотни граници в участъка на промяната. По този начин след направените промени имотите са с площ и отреждане, както следва:

        Площ на УПИ ХVІІ-316,318 в кв.5 след промените – 997 м2

        Промените са отразени с кафяв цвят в графичната част на проекта.

        Заповедта  се намира в сградата на Кметство Драгиново и Община Велинград.

АБ

31.08.2021 г.

Коментарите са изключени!