Покана

ПО К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020Г.

Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021г.   /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10:00 ч. В ГОЛЯМА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред:

  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020Г.

-Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2020г.

-Разчет за финансирането на капиталовите разходи  за 2020г.

-Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2020г.

  1. ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА

ОБСЪЖДАНЕТО Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЧЛ.140, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО И НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ/ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ВАШИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:  obsvelingrad@abv.bg

Б/ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ОбС-ВЕЛИНГРАД, адрес: Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35, ет.1, кабинет №7

Адресът на официалната електронна страница на Община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текстовете на хартиен носител, са както следва:

  1. страница :

    1. https://m.velingrad.bg/?p=50373

    2. www.velingrad.bg, линк “обяви”, “обществено обсъждане”, както и на Общински съвет/ линк Новини / Обяви

2. материали на хартиен носител: кабинет №7, ет.1, Деловодство на ОбС-Велинград

С обявлението се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии и всички заинтересовани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД

ЛЮБОМИР ПЕРЧИНКОВ /П/

Коментарите са изключени!