ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год.  в раздели и части, както следва:

 

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОС /продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имоти:

 

 1/  ? идеална част от поземлен имот с идентификатор 10450.502.1340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК/номер по предходен план: 6462, квартал:348, парцел №Х/, целият с площ от 276 кв.м. по скица №15-241439-10.03.2020 г. и 272 кв.м. по документ за собственост АЧОС№435/18.03.2009 г.

2/  УПИ№V-202 в кв.9 по плана на с.Драгиново, общ. Велинград, целият с площ от 470 кв.м., АЧОС №1212/19.07.2021 год.;

3/  УПИ№ІІ-общ. в кв.99 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, целият с площ от 390 кв.м., АЧОС№1211/19.07.2021 год.;

4/ Поземлен имот с идентификатор 10450.503.450 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 320 кв.м., АЧОС№1216/09.08.2021 год.;

т.3. По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имот:

 

1/ Поземлен имот ПИ №1343 с площ от 12 кв.м., за който имот ведно с имот №411 е образуван УПИ№V-411,1343 в кв.34 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1209/12.07.2021 год.;

т.5. Учредяване право на строеж върху общински имоти с имоти:

 

1/УПИ№ХІ-97 с плош от 560 кв.м., находящ се в кв.47 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№202/16.01.2007 год.

2/ УПИ №VІІ в кв.7 по плана на с.Кръстава, общ.Велинград с площ от 420 кв.м., АЧОС№1218/30.08.2021 год.;

3/УПИ №VІІІ в кв.7 по плана на с.Кръстава, общ.Велинград с площ от 420 кв.м., АЧОС№1219/30.08.2021 год.;

4/ УПИ №ХХ в кв.7 по плана на с.Кръстава, общ.Велинград с площ от 500 кв.м., АЧОС№1220/30.08.2021 год.;

5/ УПИ №ХХІ в кв.7 по плана на с.Кръстава, общ.Велинград с площ от 570 кв.м., АЧОС№1222/30.08.2021 год.;

6/ УПИ №ХХІІ в кв.7 по плана на с.Кръстава, общ.Велинград с площ от 500 кв.м., АЧОС№1223/30.08.2021 год.;

7/ УПИ №ХХІІІ в кв.7 по плана на с.Кръстава, общ.Велинград с площ от 500 кв.м., АЧОС№1224/30.08.2021 год.;

8/ УПИ №ХХІV в кв.7 по плана на с.Кръстава, общ.Велинград с площ от 630 кв.м., АЧОС№1225/30.08.2021 год.;

Коментарите са изключени!