Обявление

      На основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1273/14.09.2021г. на Кмета на Община Велинград  се одобрява  ПУП – схема за трасе на обект: „Трасе на водопровод за минерална вода от т.А Сондаж №4 „Власа ”, находище Велинград-Каменица до т.В „ Къща за гости с басейни и СПА център” в УПИ VІ-8513-ЖС , кв. № 3445 /ПИ 10450.501.2848/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград.

              Обхватът на  подробен устройствен план – схема на трасе, предвижда  трасето на новия подземен водопровод за минерална вода да започне от т.А- съществуващ общински водопровод от Сондаж №4 „Власа”, находище Велинград-Каменица, като присъединяването ще се осъществи от ъгъла на улиците „Искра „ и „Евлоги Георгиев” /север/ при о.т.255, тръгва на североизток, успоредно на около 1 м от бордюра в уличното платно/южното полуплатно/, докато достигне до крайната си точка- т.В „ Къща за гости с басейни и СПА център” в УПИ VІ-8513-ЖС , кв. № 3445 /ПИ 10450.501.2848/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград   , ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, област Пазарджик.

              Дължина на новото трасе ще бъде 96 л. м, като е предвидено едно отклонение – 2 м, за изграждане на водомерна шахта /ВШ1/  в южния тротоар на ул.”Евлоги Георгиев”  при връзката със съществуващия водопровод.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!