Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1241/08.09.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-„Тъкачен цех“ в кв.6 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се променя, като за сметка на УПИ І-„Тъкачен цех“ в кв.6 се образуват два нови парцела по имотните граници на ПИ 258 и останалата част от УПИ І-„Тъкачен цех“ /общински/ с площи и отреждане, както следва:

       УПИ І-„За ЖС“ с площ 2473 кв.м.

       УПИ ХІV-„За ЖС“ с площ 1078 кв.м.

       С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващата сграда в УПИ ХІV, като се предвижда нейното надстрояване до 3 етажа, както и свободно застрояване в останалата част от имота, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците, както е показано в графичната част със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

       Устройствена зона в коаято ще попадне е „за Жм“.                                  .

       Промените са отразени със зелен, кафяв и червен цвят в идейното предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на Община Велинград.

АБ

14.09.2021 г.

Коментарите са изключени!