Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.09.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.09.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:Т.Масларов, К.Йовчева
 3. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021г. в частта му за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г. Докл.:инж.П.Кондев
 4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. Докл.:Р.Гарданска-Пухалева
 5. Приемане на Наредба за управлението на горските територии – собственост на Община Велинград. Докл.:Ал.Керина
 6. Приема Наредба за търговската дейност на територията на Община Велинград. Докл.:Ал.Керина
 7. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд – ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ – размер на дълга до 378 000лв. Докл.:В.Атанасов
 8. Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд – ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект: „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ – размер на дълга до 417 000лв. .Докл.:В.Атанасов
 9. Издаване на Акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес по социално жилищно настаняване. Докл.:В.Атанасов
 10. Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане за проект „Реконструкция и рехабилитация на ул.“Братя Маврикови в гр.Велинград“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключен между Община Велинград, ДФ „Земеделие“ и МИГ „Белово, Септември и Велинград“. Докл.:В.Атанасов
 11. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане за проект„Реконструкция и рехабилитация на ул.“Братя Маврикови в гр.Велинград“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключен между Община Велинград, ДФ „Земеделие“ и МИГ „Белово, Септември и Велинград“. Докл.:В.Атанасов
 12. Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 2021г./2022г. Докл.:М.Зинкова-Шенкова
 13. Преместване на бюст – паметник в двора на ПГИТ „Алеко Константинов“. Докл.:Иво Ардалиев
 14. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2021г. Докл.:М.Белухова
 15. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща УПИ V-202 в кв.9 по плана на с.Драгиново на Алиш Хаджиасанов, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 16. Продажба на земя-частна общинска собственост в кв.348 по КККР на гр.Велинград,  на Мери Стефанова и Васил Стефанов, собственици на жилищна сграда, построена върху него и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 17. Продажба на земя-частна общинска собственост в кв.99 по плана на с.Драгиново на Камен Бачов, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 18. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.34 по плана на с.Драгиново на Мустафа Чаушов и определяне пазарна цена на общинския имот. Докл.:М.Белухова
 19. Продажба на земя-частна общинска собственост на Ангел Сариев, собственик на жилищна сграда и гараж, построени върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 20. Учредяване на възмездно право на пристрояване над съществуваща едноетажна сграда-магазин за промишлени стоки в кв.47 по плана на с.Драгиново в полза на Осман Алендаров и определяне пазарна цена правото на пристрояване и надстрояване. Докл.:М.Белухова
 21. Учредяване на безвъзмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на двуетажни жилищни сгради върху общински урегулирани поземлени имоти, находящи се в кв.7 по плана на с.Кръстава. Докл.:М.Белухова
 22. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг за срок до 10 години на 11 броя петна, находящи се на ул.“Терегово“, кв.26 по плана на с.Драгиново. Докл.:Иво Ардалиев
 23. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг за срок до 10 години на гараж, находящ се в УПИ ІХ-„За младежки дом“, кв.10 по плана на с.Света Петка. Докл.:Иво Ардалиев
 24. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение от 73кв.м., представляващо магазин №13 „За продажба на риба и рибни продукти“, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. Докл.:Иво Ардалиев
 25. Учредяване възмездно право на ползване за срок до 10г. за разполагане на постоянен пчелин върху поземлен имот в м.“Лепеница“. Докл.:Н.Келчева
 26. Сключване на срочен договор за безвъзмездно право на ползване на рекламно време на лед екран, находящ се в гр.Велинград, пл.“Н.Гяуров“ – собственост на Община Велинград с НЧ „Отец Паисий-1893“ гр.Велинград. Докл.:Н.Мерджанова
 27. Одобрение на един брой петно за поставяне на нов РИЕ и един брой петно за поставяне на РИЕ-подвижна тебела. Докл.:Н.Мерджанова
 28. Одобрение на един брой петно в участъка от бензиностанция Петрол и моста при р.Чепинска за поставяне на РИЕ-билборд. Докл.:Н.Мерджанова
 29. Одобряване на 4 броя нови петна за поставяне на временни информационни табели. Докл.:Н.Мерджанова
 30. Произнасяне за премахване на строеж в кв.383, ул.“Цар Самуил“№2А –обект с идентификатор 10450.502.961.4 /155кв.м./ .Докл.:инж.Ст.Кърпачева
 31. Произнасяне за премахване на строеж в кв.383, ул.“Цар Самуил“№2А –обект с идентификатор 10450.502.961.5 /153кв.м./ .Докл.:инж.Ст.Кърпачева
 32. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане  на минерална вода от водовземно съоръжение КЕИ №7 „Сярна Баня” на „ТЪКАЧИТЕ” ЕООД за обект „Ваканционно селище със СПА център”.Докл.:Г.Владимирова
 33. Доклад на Кмета на Община Велинград за одобряване на Окончателен проект на изменение на Общ устройствен план на Община Велинград. Докл.:арх.Т.Енев
 34. Даване съгласие за разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІ „Детска площадка” кв.6 по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак
 35. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1444-общински в кв.56 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 36. Разрешаване на ПУП – промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот и образуване на нов УПИ в м.”Тръне” по регулационния план и кадастралната карта на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 37. Даване съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ХVІІ-316,318 и улица по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 38. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПР, засягащ част от кв.82 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 39. Одобряване на ПУП – парцеларен план за обект: „Нов ЖБ Стълб в оста на съществуваща ВЛ „Ленища-Велинград” и нов МТТ до него в ПИ 10450.38.65, местност „Босак”, гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 40. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.Санаториума и м.Вескьовец по КК на гр.Велинград.Докл.:инж.Я.Савова
 41. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ, изменение регулацията на улица с о.т.7-8-9, УПИ І-1,427 и УПИ №VІІ-общ. в кв.5 по плана на с.Света Петка.Докл.:инж.Али Палов
 42. Даване на съгласие за изготвен ПУП-ПРЗ засягащ имоти с ПИ №59, който попада в УПИ №ІІ”Детска градина” и №ІІІ-61-незастроен терен, кв.9 по плана на  кв.Горица към кметство с.Кръстава. Докл.:инж.Али Палов
 43. Даване на съгласие в качеството си на собственик на ПОС за монтаж на улично осветление на 23 броя метални стълбове по част от улици „Яко Молохов”, „Ленища”, „Цар Самуил” и част от  ул.”Олимп” в гр.Велинград.Докл.:М.Тасева
 44. Изменение и допълнение на Решение №194/27.05.21г. поради допусната техническа грешка в площите на новообразуваните УПИ в кв.14 по плана на с.Пашови. Докл.:инж.Али Палов
 45. Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе на нов водопровод за питейна вода и нова канализация на ул.Люляк и ул.Кория. Докл.:Д.Кондева
 46. Определяне на цена на 1кв.м.за сключване на договорите за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, изградени от Община Велинград. Докл.:Р.Русева
 47. По Програмата за работа на ОбС:

47.1.         Отчет за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2021г.; Отчет за изпълнение на събираемостта ма МДТ за първото полугодие на 2021г.

47.2.         Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в развитието й през учебната 2021/2022г. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.

47.3.         Отчет на Управителя на „ВКТВ“ ЕООД за второ тримесечие на 2021г.

47.4.         Отчет на Управителя на ”МЦ- Велинград2017” ЕООД за второ тримесечие на 2021г.

47.5.         Отчет на Управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за второ тримесечие на 2021г.

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

/Малка заседателна зала/

 

Дата на провеждане

Час

Комисия

27.09.2021г.      /понеделник/ 15,00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
27.09.2021г.     /понеделник/ 16,00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
28.09.2021г. /вторник / 15,00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
28.09.2021г. /вторник/ 16,00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
29.09.2021г. /сряда/ 15,00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
29.09.2021г. /сряда/ 16,00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                   /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!